CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

                                                                                                     Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC

ĐỐI VỚI VIÊN CHỨC CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ

HỌC KỲ I - Năm 2014

 

Họ và tên:                            

Chức danh nghề nghiệp:

Đơn vị công tác:

Hạng chức danh nghề nghiệp:             Bậc:             Hệ số lương:  

I. PHẦN ĐÁNH GIÁ CHUNG

1. Kết quả thực hiện công việc hoặc nhiệm vụ theo hợp đồng làm việc đã ký kết:

- Nêu cụ thể về nhiệm vụ được giao trong năm (khối lượng công việc và tính chất công việc);

- Đánh giá cụ thể về tiến độ thực hiện nhiệm vụ của bản thân (thời gian hoàn thành công việc của đơn vị và thời gian thực hiện nhiệm vụ của bản thân);

- Đánh giá cụ thể về chất lượng công việc hiện tại (nêu rõ mức độ và số lượng công việc hoàn thành và không hoàn thành);

- Nêu thành tích đã đạt được trong năm;

- Nhận xét những tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ của bản thân (nêu rõ nguyên nhân tồn tại, hạn chế).

2.  Việc thực hiện quy định về đạo đức nghề nghiệp:

- Tính trung thực, khách quan trong thực thi nhiệm vụ (đảm bảo giải quyết công việc dựa trên quy định pháp luật hiện hành);

- Tính độc lập trong thực thi nhiệm vụ.

3. Tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ nhân dân, tinh thần hợp tác với đồng nghiệp và việc thực hiện quy tắc ứng xử của viên chức:

- Trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, việc chấp hành kỷ luật trong thực hiện nhiệm vụ, sự chỉ đạo và phân công nhiệm vụ của cấp trên;

- Thái độ ứng xử trong quá trình thi hành nhiệm vụ (thái độ lịch sự, khiêm tốn hay gây khó khăn, phiền hà cho nhân dân, cơ quan, tổ chức có liên quan);

- Sự phối hợp với đồng nghiệp trong cơ quan, đơn vị khi thực hiện nhiệm vụ (trong cùng một bộ phận chuyên môn, trong cùng cơ quan, đơn vị); sự phối hợp với tổ chức, cá nhân ngoài cơ quan có liên quan đến thực hiện nhiệm vụ của bản thân; tinh thần, cầu thị, tiếp thu ý kiến tham gia đóng góp của đồng nghiệp.

4. Việc thực hiện các nghĩa vụ khác của viên chức:

- Về việc thực hiện phân công công tác cho cấp dưới (thực hiện như thế nào, mức độ hợp lý của việc phân công);

- Về mức độ hợp tác của công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị trong quá trình thực thi nhiệm vụ, công vụ;

- Về thực hiện dân chủ trong cơ quan, đơn vị.

II. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ VIÊN CHỨC (Cá nhân tự nhận xét)

- Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

- Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

- Hoàn thành nhiệm vụ;

- Không hoàn thành nhiệm vụ.

          Kết quả đánh giá viên chức: .......................................................................................................................................

                                                                          Ngày     tháng      năm 20...

                                                                                   Người tự nhận xét

                                                                              
 
 
 

                                                                                          

III. Ý KIẾN CỦA TẬP THỂ ĐƠN VỊ

          1. Ý kiến của tập thể đơn vị nơi viên chức công tác

 ........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

2. Nhận xét của Thủ trưởng trực tiếp quản lý viên chức:

 ........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

                                                                     Ngày   tháng      năm 2014

                                                     Thủ trưởng trực tiếp đánh giá

                                                                            (ký, ghi rõ họ tên)

         


IV. KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ PHÂN LOẠI VIÊN CHỨC (theo thẩm quyền được phân cấp)

          1. Nhận xét ưu, nhược điểm

 ........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................................................................................

2. Đánh giá mức độ hoàn thành chức trách, nhiệm vụ:

a. Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ;

          b. Hoàn thành tốt nhiệm vụ;

          c. Hoàn thành nhiệm vụ;

          d. Không hoàn thành nhiệm vụ;

          Kết quả đánh giá viên chức: .......................................................................................................................................

 

Ngày      tháng       năm 2014

Thủ trưởng đơn vị