PHÒNG GD&ĐT QUẬN CÁI RĂNG               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG THCS LÊ BÌNH                                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

Số: 216 /KH-THCSLB                                Ba Láng, ngày 24 tháng 9  năm 2016

         

 

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ GIÁO DỤC

NĂM HỌC 2016-2017

________

Căn cứ văn bản số 1091/PGDĐT ngày 22 tháng 9 năm 2016 của Phòng Giáo dục & Đào tạo quận Cái Răng về việc Hướng dẫn nhiệm vụ cấp trung học cơ sở năm học 2016-2017;

Ban giám hiệu trường THCS Lê Bình xây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ giáo dục năm học 2016-2017 với các nội dung sau:

PHẦN THỨ NHẤT

ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH CHUNG

I.ĐỘI NGŨ CB-GV-CNV:

-Tổng số:   79      Nữ: 57       

Biên chế: 76        Hợp đồng 68:       03

Trong đó:     

-Ban Giám hiệu:             03      Nữ:    01

            -Tổng phụ trách:            01      Nữ:    00

                   -GV thư viện:                 01      Nữ:    01

                   -GV TB-TH:                  02      Nữ:    01

-Nhân viên:                    06      Nữ:    04 ( HĐ 68: 03)

                   -GV phụ trách lớp:                  65      Nữ:    49

                   - GV Biệt phái               01      Nữ :  01

-Trình độ chuyên môn đào tạo:

Đại học sư phạm:                   46                         Nữ:    36

Cao đẳng sư phạm:      27                         Nữ:    21

Trung cấp:                    03                         Nữ:    02

Chưa tốt nghiệp THPT:         03      (Nhân viên) Nữ     02

Giáo viên trên chuẩn :  40                         Nữ:    29

Giáo viên đạt chuẩn :   26                         Nữ:    20

-Trình độ  vi tính: Bằng A:    41      Bằng B:      07     

Đã tập huấn ứng dụng CNTT:                  45

Biết vi tính để soạn giảng:               60

II.HỌC SINH:

-Tổng số HS:      1523 HS / 36 lớp  -Nữ:   733

Khối 9:       325 / 168 nữ                  8 lớp (7 lớp T.Anh-1 lớp T.Pháp TC)

Khối 8:       377 / 182 nữ                  9 lớp (8 lớp T.Anh-1 lớp T.Pháp TC)

Khối 7:       401 / 198 nữ                  9 lớp (8 lớp T.Anh-1 lớp T.Pháp TC)

Khối 6:       420 / 185 nữ                  10 lớp (9 lớp T.Anh-1 lớp T.Pháp TC)

- Dân tộc : 49 - Khơmer : 11/ 04 nữ   - Hoa : 38/ 17 nữ

III.THUẬN LỢI – KHÓ KHĂN:

1.Thuận lợi:

-Đội ngũ nhà giáo có trình độ chuyên môn đạt chuẩn với tỉ lệ 100%, trong đó có 50 CB-GV đạt trình độ Đại học. Tập thể nhà giáo luôn nêu cao ý thức tổ chức kỉ luật và tinh thần trách nhiệm cao.

-Nhà trường luôn được sự quan tâm chỉ đạo của Phòng GD-ĐT và các cấp chính quyền, đảm bảo các hoạt động giáo dục của nhà trường luôn theo đúng mục tiêu chung.

- Chất lượng giáo dục từng bước có những chuyển biến tích cực, tỉ lệ HS Giỏi, HS Tiên tiến năm sau luôn cao hơn năm trước.

-Có sự phối hợp chặt chẽ giữa BGH và các tổ chức, đoàn thể trong và ngoài nhà trường để thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục học sinh, hoàn thành mục tiêu giáo dục toàn diện trong nhà trường.

2.Khó khăn:

-Là đơn vị trường THCS duy nhất trên địa bàn phường Lê Bình, Ba Láng và một số học sinh của phường Thường Thạnh nên công tác phổ cập giáo dục, công tác vận động HS nghỉ học ra lớp gặp nhiều khó khăn do địa bàn phải quản lí quá rộng và phức tạp.

-Môi trường xã hội của địa bàn 2 phường cũng ảnh hưởng rất nhiều đến hành vi đạo đức của HS. Một số phụ huynh bận làm ăn, buôn bán, ít quan tâm chăm sóc, giáo dục con em. Do vậy, công tác giáo dục đạo đức HS tương đối khó khăn đối với GV chủ nhiệm lớp và đối với nhà trường.

-Trình độ HS không đồng đều cũng ảnh hưởng rất nhiều đến kết quả và chất lượng giáo dục trong nhà trường.

PHẦN THỨ HAI

PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ, MỤC TIÊU, CHỈ TIÊU VÀ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN CÁC MẶT CÔNG TÁC

A.  NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cưng nền nếp, k cương và chất lưng, hiệu quả công tác trong nhà trường. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của học sinh. Thc hiện có hiu quả các cuộc vận đng, các phong trào thi đua của ngành, rèn luyn phm chất chính trị, đạo đc của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên hc sinh .

2. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên, đổi mi và ng to trong quản lý và t chc c hoạt động go dục.

3. Đổi mới nội dung, phương thc đánh giá học sinh p hợp với các phương pháp thuật dy học tích cc nhằm phát huy tính tích cc, chủ động, sáng tạo và rèn luyn phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thc hành, vận dụng kiến thc, năng vào giải quyết các vấn đề thc tiễn, đy mnh ng dụng ng nghệ thông tin trong dy học.

4. Đổi mới nội dung, phương thc tổ chc hoạt đng giáo dục hưng nghiệp trong nhà trường.

NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I.HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC VÀ GIÁO DỤC ĐẠO ĐỨC CHO HỌC SINH:

1.Mục tiêu:

+Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+Nâng cao năng lực hoạt động của các tổ bộ môn trong việc quản lí, kiểm tra, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thầy cô giáo. Mỗi nhà giáo và cán bộ quản lí có một đổi mới trong dạy học hoặc quản lí giáo dục.

+Củng cố kết quả đạt được trong việc thực hiện đổi mới chương trình, sách giáo khoa, đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá kết quả học tập của HS nhằm nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

Chú trọng đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học ở từng tổ bộ môn và từng giáo viên, đổi mới công tác thi cử, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo đúng qui chế của Bộ GD&ĐT.

+Quản lí tốt việc dạy thêm học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

+Tăng cường công tác giáo dục đạo đức, nhân cách và kĩ năng sống cho HS. Quản lí tốt nề nếp học tập của học sinh. Giữ vững duy trì sĩ số, chống lưu ban bỏ học.

+Đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục nhằm tăng cường nguồn lực hỗ trợ tạo điều kiện cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn được đến trường.

+ Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng mô hình trường học gắn với văn hóa, sản xuất, kinh doanh tại địa phương ở những nơi có điều kiện (Trường THCS Lê Bình xây dựng kế hoạch và thực hiện thí điểm).

2.Biện pháp:

+Thông qua các Hoạt động Giáo dục, Bồi dưỡng cho học sinh tình cảm thực sự tôn kính Bác Hồ và hình thành ý chí học tập vì đất nước, tham gia phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+Tuyển chọn và bồi dưỡng đội ngũ giáo viên tham gia thi giáo viên dạy giỏi cấp Quận, cấp TP năm học 2016-2017. Tham dự Hội thi “Bài giảng bằng phương tiện công nghệ thông tin”.

+Đẩy mạnh các phong trào hoạt động chuyên môn như: thao giảng, dự giờ thăm lớp, chuyên đề, hội thảo … nhằm giúp GV học hỏi trao đổi kinh nghiệm dạy học, đặc biệt là kinh nghiệm đổi mới phương pháp dạy học.

   + Tạo điều kiện cho giáo viên được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn, chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, tăng cường các hoạt động  giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

   + Sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học, tăng cường công tác kiểm tra về việc bảo quản, sử dụng các thiết bị dạy học đã được cấp.

   + Xây dựng kế hoạch dự giờ thăm lớp ở trường Tiểu học Lê Bình 1 về mô hình trường học mới cấp THCS.

 + Tổ chức thực hiện dy học 2 buổi/ngày, phù hợp vi đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của đơn vị.

 + Tiến hành dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán  mức độ 1.

+Thực hiện các chuyên đề trong năm học:

-Toàn trường“Hướng dẫn sử dụng Adobe Presenter 7.0 để thiết kế bài giảng E-learning” Tổ Lý tin thực hiện

- “Một số biện pháp giáo dục học sinh chưa ngoan” Tổ Ngoại ngữ thực hiện.

*Tổ Ngữ văn- GDCD :

1. “ Một số biện pháp giúp học tốt Văn biểu cảm cho học sinh khối 7”

2. “Một số biện pháp giữ gìn vệ sinh môi trường lồng ghép trong môn GDCD”

*Tổ Sử- Địa :

1. “Lồng ghép lịch sử địa phương vào lịch sử dân tộc”

2. “ Một số biện pháp giáo dục học sinh cá biệt”

*Tổ Toán:

1. “ Một số biện pháp phụ đạo học sinh yếu kém môn Toán ”

2. “ Một số biện pháp giúp học sinh học tốt bảy Hằng đẳng thức đáng nhớ ”

*Tổ Lý-Tin :

1. “ Hướng dẫn phần mềm cắt phim, âm thanh”

2. “  Một số vấn đề dạy học tích hợp trong giảng dạy môn Vật lý ”

*Tổ Hóa-Sinh-CN :

1. “ Tăng cường sinh hoạt chuyên môn theo hướng nghiên cứu bài học”

2. “ An toàn vệ sinh thực phẩm trong nấu ăn ”

*Tổ NN :

1. “ Rèn luyện kỹ năng giao tiếp cho học sinh”

2. “  Tổ chức câu lạc bộ nói Tiếng Anh chủ đề FOOD AND DRINK  ”

*TổThể-Mỹ-Nhạc:

1. “ Nâng cao hiệu quả sử dụng các phương tiện dạy học môn Âm Nhạc”

2. “ Nâng cao hiệu quả môn Bóng rổ của học sinh bằng phương pháp trò chơi”

+Mỗi nhà giáo và cán bộ quản lí thực hiện 01 đổi mới trong phương pháp quản lí, phương pháp dạy học và viết sáng kiến kinh nghiệm. Mỗi GV bộ môn sáng tạo 01 đồ dùng dạy học tự làm có chất lượng. Trong giảng dạy, tăng cường sử dụng trang thiết bị dạy học, ứng dụng CNTT, phương tiện trực quan trong dạy học, thực hiện đầy đủ thí nghiệm thực hành.

+BGH và các tổ trưởng tăng cường công tác kiểm tra chuyên môn, dự giờ thăm lớp.

+Tăng cường công tác kiểm tra đánh giá chất lượng học tập của HS. Có kế hoạch phụ đạo HS yếu kém, bồi dưỡng HS giỏi.

+Phối hợp Công đoàn, Thanh tra nhân dân quản lí việc dạy thêm học thêm trong và ngoài nhà trường.

3.Chỉ tiêu:

+100% CB-GV-CNV và HS đăng kí thực hiện ba cuộc vận động của ngành giáo dục và tham gia phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

+Phong trào dạy và học:

-GV đạt giải Hội thi Bài giảng bằng phương tiện CNTT:       20

-GV dạy giỏi cấp Trường:      45

-GV dạy giỏi cấp Quận:                  20 

-GV dạy giỏi cấp Thành phố:          07

-GVCN giỏi cấp Trường:       25

-GVCN giỏi cấp Quận:          15

-GVCN giỏi cấp Thành phố: 05

-HS giỏi cấp Quận:                170    - Cấp TP:    45

-Đồ dùng dạy học đạt giải cấp Quận:        20     -Cấp TP: 8

-Duy trì sĩ số:                         99%

-Công nhận tốt nghiệp THCS: 100%

-Lên lớp :                                97%

-Chất lượng giáo dục:  

Hạnh kiểm:         Tốt:  72%  Khá:  25%  Trung bình: 3%

                    Không có HS xếp loại yếu.

Học lực:     Giỏi:  19%  Khá:  40%  Trung bình: 37%

                           Yếu:  2,5% Kém: 0,5%

II.XÂY DỰNG ĐỘI NGŨ VÀ BỒI DƯỠNG GIÁO VIÊN:

1.Mục tiêu:

+Ổn định và nâng cao chất lượng đội ngũ Nhà giáo nhằm nâng cao chất lượng dạy học, phát huy hiệu quả đào tạo, đạt mục tiêu giáo dục toàn diện trong nhà trường.

+Xây dựng đội ngũ GV đủ về số lượng, mạnh về chất lượng. Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo.

+Xây dựng qui chế hoạt động chuyên môn đảm bảo kỉ cương, tình thương, trách nhiệm.

+Tiếp tục nâng cao chất lượng đội ngũ về trình độ ngoại ngữ, tin học. Đặc biệt là trình độ ứng dụng công nghệ thông tin trong đổi mới phương pháp dạy học.

+Thực hiện kế hoạch bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ thầy cô giáo bằng nhiều hình thức.

2.Biện pháp:

+Tạo điều kiện để CB-GV-CNV nâng cao trình độ chuyên môn, trình độ ngoại ngữ và tin học như hỗ trợ kinh phí học tập, dạy thay…

+Tăng cường dự giờ thăm lớp đầu năm nhằm đánh giá chất lượng giảng dạy của GV, có góp ý rút kinh nghiệm giúp tập thể GV tổ bộ môn nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn.

- Động viên giáo viên tham gia cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học.

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả hội thi giáo viên dạy giỏi các cấp; đầu tư xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong nhà trường.

3.Chỉ tiêu:

+Chất lượng đội ngũ:

Duy trì tỉ lệ GV đạt chuẩn và vượt chuẩn :         100%

GV biết vi tính để soạn giảng:                            90%

GV biết ứng dụng CNTT:                         90%

+Dự giờ thăm lớp:

Hiệu trưởng, Phó hiệu trưởng dự ít nhất 01 tiết dạy / 01 GV

Tổ trưởng, Tổ phó dự ít nhất 04 tiết dạy / 01 GV

Trong năm học, mỗi Giáo viên thực hiện ít nhất 04 tiết dạy hội giảng hoặc thao giảng có ứng dụng CNTT và ít nhất 18 tiết dự giờ 1GV/năm.

+Mỗi CB-GV-NV thực hiện 01 đổi mới phương pháp quản lí, phương pháp dạy học và viết 01 sáng kiến kinh nghiệm trong quản lí hoặc giảng dạy.

III.HOẠT ĐỘNG GIÁO DỤC THỂ CHẤT:

1.Mục tiêu:

+Giáo dục HS có ý thức rèn luyện thân thể, giữ gìn vệ sinh cá nhân nhằm đạt mục tiêu giáo dục toàn diện trong nhà trường.

+Tiếp tục kế hoạch bồi dưỡng các lớp năng khiếu bóng rỗ nam và nữ, tạo điều kiện cho HS rèn luyện thể lực, nâng cao kĩ thuật bộ môn năng khiếu.

+Tổ chức thành lập và thực hiện kế hoạch tập huấn đội tuyển Hội khỏe Phù Đổng tham gia thi đấu cấp Quận và Thành phố.

2.Biện pháp:

+Phân công GV tổ Thể dục phối hợp GVCN, Tổng phụ trách, BCH Chi đoàn quản lí thể dục buổi sáng và thể dục giữa giờ.

+Lập kế hoạch bồi dưỡng lớp năng khiếu và lịch dạy năm học 2015-2016. Phân công BGH và Tổ trưởng giám sát thực hiện, kê qui mô giờ buổi.

+ Khai thác và sử dụng có hiệu quả nhà thi đấu đa năng.

+Tăng cường công tác tập huấn đội tuyển. Tổ chức thi đấu cấp trường, chọn đội tuyển tham dự HKPĐ các cấp và có kế hoạch tập luyện trái buổi.

3.Chỉ tiêu:

Đạt giải Hội khỏe Phù Đổng:

Đạt giải Hội khỏe Phù Đổng:

+Cấp Quận: 85 Huy chương

+Cấp Thành phố:         20 Huy chương

IV.GIÁO DỤC LAO ĐỘNG, HƯỚNG NGHIỆP VÀ DẠY NGHỀ:

1.Mục tiêu:

+Giáo dục cho HS ý thức lao động thông qua các buổi lao động công ích, vệ sinh trường lớp…

+Thực hiện hoạt động giáo dục hướng nghiệp cho HS khối 9 và khối 8, giúp HS có được định hướng đúng đắn trong việc chọn nghề hoặc tiếp tục học tập.

+Thực hiện kế hoạch dạy Nghề Phổ thông cho HS khối 9 thi khóa tháng 02/2017 và HS khối 8 thi khóa tháng 8/2017.

2.Biện pháp:

+Thành lập Ban Lao động gồm BGH, Công đoàn, GV chủ nhiệm lớp…Có kế hoạch hoạt động cụ thể:

-Phân công trực trường, lớp.

-Phân công lao động trái buổi. Mỗi lớp 1 lần / học kì.

-Phân công tổng vệ sinh trường lớp 3 lần / năm học.

+Phân công CB-GV giảng dạy Hoạt động GD hướng nghiệp tích hợp sang Hoạt động GD ngoài giờ lên lớp ở 2 chủ điểm:

-Chủ điểm tháng 9: “Truyền thống nhà trường”.

-Chủ điểm tháng 3: “Tiến bước lên Đoàn”.

+Xây dựng kế hoạch, phân công GV, tổ chức lịch học Nghề (Chăn nuôi, Nấu ăn ).

3.Chỉ tiêu:

+Thực hiện các buổi lao động an toàn, hiệu quả.

+HS Khối 8 và 9 tham gia học Nghề:       100%

V.XÂY DỰNG CƠ SỞ VẬT CHẤT, TRANG THIẾT BỊ DẠY HỌC:

1.Mục tiêu:

+Tăng cường công tác chỉnh trang cơ sở vật chất phòng lớp, trang thiết bị đảm bảo phục vụ yêu cầu dạy và học theo hướng đổi mới.

+Đảm bảo GV có đủ sách tham khảo để soạn giảng, HS có đủ sách Giáo khoa để học tập.

+Thực hiện kế hoạch thực hành theo đúng phân phối chương trình bộ môn.

+Bộ phận thiết bị thực hành đảm bảo phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

2.Biện pháp:

-Giáo dục HS ý thức bảo quản tài sản, cơ sở vật chất.

-Lập sổ theo dõi tình hình cơ sở vật chất lớp học để lớp phó lao động báo cáo hàng ngày, tuần.

- Có kế hoạch tu sửa bàn ghế, đèn quạt, chỉnh trang phòng lớp…

-GV thư viện có kế hoạch cho GV và HS mượn sách tham khảo, sách giáo khoa. Thông qua GVCN lớp nắm số HS nghèo chưa có SGK, cho HS mượn SGK để học tập.

-Tuyên truyền giới thiệu sách trong các buổi sinh hoạt dưới cờ, tổ chức hội thi cấp trường và tham gia dự thi cấp Quận, cấp Thành phố.

-Mỗi GV có kế hoạch sử dụng trang thiết bị dạy học – đồ dùng dạy học cụ thể nộp bộ phận thiết bị thực hành.

-Tổ thiết bị thực hành lập kế hoạch thực hành các bộ môn Vật lí, Hóa học, Sinh học. Theo dõi kế hoạch sử dụng TBDH-ĐDDH và sổ đăng kí mượn TBDH của GV bộ môn để phục vụ tốt cho hoạt động dạy học.

3.Chỉ tiêu:

-Cơ cở vật chất đảm bảo các hoạt động dạy và học.

-HS có đủ SGK để học tập:   100%

-GV có kế hoạch sử dụng TBDH-ĐDDH:          100%

-GV sử dụng TBDH-ĐDDH khi lên lớp:   100%

-Thư viện đạt Tiên tiến xuất sắc

-Phòng Thiết bị Tiên tiến xuất sắc

VI.CÔNG TÁC PHỔ CẬP GD.THCS VÀ PHỔ CẬP GD.THPT:

1.Mục tiêu:

+Thực hiện tuyển sinh lớp 6 đúng qui chế, đúng tiến độ. Vận động trẻ tốt nghiệp Tiểu học vào lớp 6.

+Hoàn thành công tác điều tra trình độ văn hóa năm 2015.

+Vận động HS trong độ tuổi ra lớp.

+Duy trì kết quả đạt chuẩn PCGD.THCS.

+Tiếp tục phấn đấu thực hiện hoàn thành phổ cập GD.THPT.

2.Biện pháp:

- Thành lập tổ tuyển sinh 6. Phân công hoạt động đúng lịch, xét tuyển đúng qui chế.

-Phân công cụ thể trách nhiệm BGH và GV chuyên trách từng địa bàn Lê Bình và Ba Láng.

-Phân công GVCN lớp chịu trách nhiệm duy trì sĩ số và phối hợp GV chuyên trách PC vận động HS bỏ học ra lớp.

3.Chỉ tiêu:

-Huy động HS trong độ tuổi hoàn thành chương trình Tiểu học vào học lớp 6: 100%

-Khai giảng lớp 8 Phổ cập tại THCS Lê Bình.

-Duy trì sỉ số HS phổ cập trung học tại trường THPT Nguyễn Việt Hồng, TTGDTX Cái Răng và Ninh Kiều..

-Hoàn thành hồ sơ PC đúng hạn.

-Tiếp tục được công nhận đạt chuẩn PCGD THCS.

VII.HOẠT ĐỘNG PHỐI HỢP CÁC ĐOÀN THỂ TRONG NHÀ TRƯỜNG VÀ XÃ HỘI HÓA GIÁO DỤC:

1.Mục tiêu:

+Tạo sự phối hợp tốt giữa BGH và các tổ chức đoàn thể trong nhà trường, với Ban đại diện CMHS để đạt hiệu quả giáo dục toàn diện trong nhà trường.

+Tạo nguồn hỗ trợ từ các nhà hảo tâm để giúp đỡ các em HS nghèo có nguy cơ bỏ học được tiếp tục con đường học vấn.

+Tạo điều kiện cho HS được học tập trong môi trường an toàn.

2.Biện pháp:

-Duy trì họp giao ban hàng tuần để mọi kế hoạch hoạt động của nhà trường đều được thống nhất cao, sự đồng tình của các tổ chức đoàn thể.

-Họp lệ BGH và Ban đại diện CMHS hàng tháng để thông qua kế hoạch hoạt động của nhà trường, tạo sự đồng thuận từ phía CMHS.

-Thành lập Hội Khuyến học, vận động quĩ Khuyến học hỗ trợ HS nghèo hiếu học, HS nghèo vượt khó.

-Thành lập Ban sức khỏe trường học và có kế hoạch hoạt động cụ thể tích cực phòng chống và khống chế kịp thời các dịch bệnh.

3.Chỉ tiêu:

-Giữ vững đoàn kết nội bộ.

-Thực hiện chế độ họp lệ, họp giao ban định kì nhằm phối hợp tốt các tổ chức đoàn thể hoàn thành nhiệm vụ đã đề ra trong năm học, trong tháng, trong tuần.

-Học sinh được khám sức khỏe định kì: 100%

VIII.CÔNG TÁC QUẢN LÍ VÀ KIỂM TRA:

1.Mục tiêu:

+Thực hiện kiểm tra thường xuyên và định kì nhằm phát huy những nhân tố tích cực, kịp thời uốn nắn những sai phạm.

+Kiểm tra nội bộ đúng qui định và hướng dẫn của Thanh tra.

+Thực hiện qui chế công khai theo Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 5 năm 2009 và thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục theo thông tư số 42/2012/TT-BGDĐT, ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo .

2.Biện pháp:

-Thành lập Hội đồng kiểm định chất lượng giáo dục và xây dựng kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục, phân công các tổ thư kí thực hiện các qui trình và thủ tục tự kiểm định chất lượng giáo dục.

-Thực hiện đầy đủ các nội dung công khai theo qui chế của Bộ GD&ĐT.

-Xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ, thành lập tổ kiểm tra nội bộ để thực hiện tốt kế hoạch.

-Kiểm tra kế hoạch hoạt động:                  1 lần / tháng

-Kiểm tra hồ sơ sổ sách chuyên môn:       1 lần / tháng

-Kiểm tra báo giảng:                        Thứ Hai hàng tuần

-Kiểm tra đột xuất giáo án lên lớp:  1 lần / học kì

-Kiểm tra hoạt động SP của nhà giáo: 15% tổng số GV.

-Kiểm tra chuyên đề: 50% tổng số GV

+Công tác chủ nhiệm lớp.

+Công tác tài chánh.

+Công tác phục vụ vệ sinh trường lớp.

3.Chỉ tiêu:

-Hoàn thành kế hoạch tự kiểm định chất lượng giáo dục đúng hạn, báo cáo Phòng GD&ĐT.

-Đảm bảo các nội dung công khai đúng nguyên tắc, đúng thời điểm và hình thức công khai.

-Các CBGVNV được kiểm tra, thanh tra đều xếp loại Khá trở lên.

IX.ĐĂNG KÍ THI ĐUA NĂM HỌC 2016-2017:

- Tập thể Lao động Tiên tiến Xuất sắc.

-Chi bộ Trong sạch vững mạnh.

-Công đoàn Vững mạnh xuất sắc.

-Liên đội Vững mạnh.

-Chi đoàn Vững mạnh.

-Chi hội Chữ thập đỏ Tiên tiến xuất sắc.                                              

Kế hoạch được thông qua Hội đồng sư phạm nhà trường, được tập thể Công chức Viên chức thống nhất thực hiện./.

                                                                           HIỆU TRƯỞNG

Nơi nhận:                                                                                          

-Phòng GD&ĐT (để báo cáo);

-Thành viên BGH (để thực hiện);

-Các đoàn thể(để thực hiện);

-Lưu VT.                                                                                                               

                     Phạm Văn Bé

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CỤ THỂ

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG TÁC

PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

8/2015

Chủ điểm GD: Đón chào năm học mới.

-Phân công chuyên môn, biên chế lớp.

- Chuẩn bị lễ khai giảng

-Nhận TBDH, SGK từ Phòng GD&ĐT.

-Tổng vệ sinh trường lớp.

-Ổn định nề nếp dạy và học.

- Tổ chức tuần lễ sinh hoạt đầu năm

- Giải quyết hồ sơ chuyển đi, chuyển đến

- Tổ chức tuyển chọn tạo nguồn

-Tổng kết tuyển sinh 6.

 

-Tất cả CB-GV

-Tất cả CB-GV

-Bộ phận thiết bị

-GVCN và GVBM

- GVCN và TPT

BGH+GVCN+TPT

- BGH

 

-Tổ tuyển sinh.

9/2015

Chủ điểm GD: Khai giảng năm học mới.

-Tổ chức Lễ khai giảng năm học mới với 2 phần Lễ và Hội.

-Chọn đội tuyển HS giỏi-Tổ chức lớp bồi dưỡng. phụ đạo HS yếu

- KTCL đầu năm,

-Tổ chức và tập huấn HKPĐ.

-Sinh hoạt qui chế chuyên môn.

-Tổ chức hoạt động hưởng ứng Tháng an toàn giao thông.

-Tổ chức Hội thi Văn hay-Chữ tốt cấp trường.

- Thi chọn HSG giải toán trên MTCT

- Thi HSG Toán, tiếng Anh qua mạng vòng 1

-Họp CMHS lần 1-Tổ chức Đại hội CMHS

 

 

-Cán bộ quản lí và nhà giáo đăng kí đề tài Sáng kiến kinh nghiệm.

 

 

-Toàn thể CB-GV và HS.

-PHT chuyên môn

 

- HĐ coi, chấm KT

-GV Thể dục.

-PHT chuyên môn

-BGH-Công đoàn-Đoàn-Đội

-PHT CM và TT, GV tổ Ngữ văn.

-Bộ phận C/môn.

- Bộ phận CM

-BGH-GVCN-Ban Đại diện CMHS

 

-Tất cả CB-GV-NV.

 

 

10/2015

Chủ điểm GD: Ngày Hồ Chủ Tịch gửi thơ cuối cùng cho ngành GD&ĐT 15/10

-Kiểm tra hồ sơ HS các khối lớp. Chú ý hoàn thành hồ sơ khối 9.

-Tham gia Hội thi Văn hay-Chữ tốt cấp quận, cấp thành phố.

-Thi HSG giải toán trên MTCT cấp quận.

- Tổ chức lớp Nghề Phổ thông cho HS K9.

- Kiểm tra giữa học kì I.

- Hội thảo chuyên đề tổ chủ nhiệm.(Tổ Sử-Địa thực hiện)

- Thi HSG giải Toán, tiếng Anh qua mạng

Các vòng tiếp theo

- Thi hùng biện tiếng Anh cấp trường

- Thi và tuyển chọn GVCNG cấp trường

- Thi GVDG cấp trường

- Chấm thi Em yêu Lịch sử VN cấp quận(Nếu có)

- Thi giọng hát hay HS

 

 

-PHT CM và các GVCN lớp.

-GVBM và HS trong đội tuyển.

-Bộ phận CM

-Bộ phận C/môn.

- HĐ coi, chấm KT

-Tất cả CB-GV-NV tham dự.

-Bộ phận C/môn

 

Bộ phận CM

Bộ phận CM và GV

 

 

GV Âm nhạc + HS

11/2015

Chủ điểm GD: Lễ kỉ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11

-Triển khai viết thư Quốc tế UPU lần thứ 45

 

- Thi HSG Thực hành, lý thuyết lớp 9 cấp trường

- Thi HSG giải Toán, tiếng Anh qua mạng

Các vòng tiếp theo

 

-Thi HSG giải toán trên MTCT cấp Thành phố.

-Tham gia Hội thi Tiếng hát HS phổ thông, giáo viên cấp Quận.

 

-Tham dự HKPĐ cấp Quận.

 

- Tuyển chọn sản phẩm KHKT cấp quận,TP

- Thi GVCN G cấp Quận

- Thi Hùng biện tiếng Anh cấp quận

- Thi TT GTS cấp trường

- KT Hoạt động CM THCS

 

 

-TPT phối hợpTT và GV tổ Ngữ văn.

- BTC coi chấm thi

-Bộ phận C/môn

-GVBM và HS trong đội tuyển.

-TPT và GV, HS trong đội tuyển

-GV T/dục và HS trong đội tuyển.

- Bộ phận CM

-BGH và các TT

- GV dự thi

-Bộ phận C/môn

- PGD

- GVTV+ Tổ Văn

- PGD

12/2015

Chủ điểm GD: Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12.

-Thi HSG Lý thuyết,  thực hành Lí-Hóa-Sinh cấp quận.

-Tiếp tục tham dự HKPĐ cấp quận.

 

- Tiếp tục thi GVCN giỏi cấp quận

- Thi HSG giải Toán, tiếng Anh qua mạng

Các vòng tiếp theo

- Thi Vẽ tranh cấp Quận

-Ôn tập và kiểm tra HK.I

- Thi KHKT Cấp TP

- Thi TT GTS cấp quận

- Thi Bài giảng điện tử E-Learning cấp trường

- Tập huấn thi hùng biện tiếng Anh cấp TP.

- Tổ chức thi vận dụng kiến thức liên môn dành cho HS và thi dạy học theo chủ đề tích hợp của GV cấp quận.

-Chấm Đồ dùng dạy học cấp trường.

 

- Tiếp đoàn KT Chuyên đề của SGD(nếu có)

 

 

-GVBM và HS trong đội tuyển.

-GV T/dục và HS trong đội tuyển.

GVCN

-Bộ phận ch/môn.

 

- GVMT + HS

-Bộ phận C/môn

Lịch PGD

- GVTV+Tổ Văn

- P.HTCM+ GV

- P.HTCM+ GV

- P.HTCM+ GV

 

 

- GV dự thi

 

01/2016

Chủ điểm GD: Ngày Sinh viên Học sinh 09/01

- Lập phương án xét TN THCS

-Họp CMHS lần 2.

 

- Bồi dưỡng HSG dự thi cấp TP

- Thi HSG tin học trẻ cấp trường

- Thi HSG giải Toán, tiếng Anh qua mạng

Các vòng tiếp theo

- Thi bài giảng điện tử/bài giảng e-Learning cấp Quận (nếu có)

- Thi ĐDDH cấp quận

- Tham gia thi hùng biện tiếng Anh TP

- Thi TPT Đội cấp TP

- PGD Dự họp CCVC

 

- BGH

-BGH-GVCN-Ban Đại diện CMHS.

-Bộ phận C/môn

-Bộ phận C/môn

-Bộ phận C/môn

 

-Bộ phận C/môn

Và GV dự thi

             nt

 

- TPT

- Tất cả CCVC

02/2016

Chủ điểm GD: Kỉ niệm Ngày thành lập Đảng 03/02.

-Thi giọng hát hay phổ thông cấp TP.

-Tổ chức lớp Nghề PT cho HS khối 8.

 

- Thi HSG giải Toán qua Internet, tin học trẻ cấp Quận.

- Thi ĐDDH cấp TP ( nếu có )

 

- Tiếp tục bồi dưỡng HSG dự thi cấp TP

 

- Tuyển chọn sản phẩm thi sáng tạo TTN NĐ cấp trường

- Tham gia cuộc thi VDKTLM và dạy học theo chủ đề tích hợp cấp TP

 

 

- GV ÂN + HS

-TT và GV tổ.

 

-Bộ phận C/môn + Đội tuyển

-PHT CM-Các TT và GVBM.

- GV được phân công + HS

-Bộ phận C/môn

 

-Bộ phận C/môn

và GV dự thi

3/2016

Chủ điểm GD: Mừng Ngày thành lập Đoàn 26/3.

-Thi Nghề Phổ thông lớp 9.

-Thi HSG Thực hành Lí-Hóa-Sinh cấp TP.

 

- Thi ĐDDH cấp TP ( nếu có )

-Kiểm tra giữa HK.II

- Thi HKPĐ cấp TP

 

-Tiếp tục bồi dưỡng HSG lý thuyết cấp TP

 

- Tổ chức ngày truyền thống 26/3

-Chọn sản phẩm và hồ sơ TTNNĐ cấp quận

 

- Dự Hội giảng môn Ngữ văn cụm NK-CR

- Thi Tiêng Anh, Toán trên mạng cấp TP

- Thi TPT Giỏi cấp quận

 

 

-GVBM và HS

-GVBM và HS trong đội tuyển.

-PHT CM và GV dự thi.

-Bộ phận chuyên môn.

-GV T/dục và HS trong đội tuyển.

- GV được phân công + HS

- Chi đoàn

- Bộ phận CM

 

- GV môn NV

- Bộ phận CM

TPT

4/2016

Chủ điểm GD: Kỉ niệm Ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng 30/4

-Thi HSG lý thuyết các môn lớp 9 cấp TP.

 

-Thi giải toán qua Internet cấp quốc gia.

- Thi Tin học trẻ cấp TP

-Kiểm tra hồ sơ khối 9.

-Sinh hoạt qui chế xét TN.THCS.

-Lập kế hoạch tổ chức xét TN.THCS.

- Tham gia thi STTTNNĐ cấp TP ( nếu có )

- KT hoạt động CM các trường THCS

 

 

 

-GVBM và HS trong đội tuyển.

-GVBM và HS trong đội tuyển.

-BGH và GVCN

-BGH

-HT

- GV tập huấn

- BGH, GV

5/2016

Chủ điểm GD: Kỷ niệm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh 19/5.

- Lập kế hoạch TS lớp 6

- Ôn tập và tổ chức thi HKII 6,7,8,9

- Xét lên lớp

-Hoàn thành hồ sơ xét TN.THCS.

 

-Thi giải toán qua Internet cấp quốc gia.

 

-Thi Tốt nghiệp THCS song ngữ.

 

-Báo cáo TK năm học,tiêu chí thi đua

- Thi tin học trẻ cấp TP

 

-Kiểm tra hồ sơ học bạ khối 6-7-8

-Tổng kết năm học 2015-2016.

- Lập kế hoạch công tác hè 2015

- Phân luồng HS sau TN-THCS

- Tổ chức thi lại lần 1

 

 

-BGH

- GVBM, HĐ thi

- HĐ xét

-Hội đồng xét TN.THCS.

 

-GVBM và HS trong đội tuyển.

-HS 9P.

 

-BGH

-GVBM và HS trong đội tuyển.

- BGH+GVCN

-Toàn thể HĐSP

- BGH + Đoàn, Đội

- BGH+GVPC

- BGH,GVBM, HĐ thi

6-7 /2016

Chủ điểm GD: Hè vui khỏe và bổ ích.

- Tổ chức BD HSG và  phụ đạo HS yếu.

- Hoàn thành hồ sơ xét TN.THCS

-Tổ chức tuyển sinh 6 năm học 2016-2017

- Tổ chức thực hiện công tác hè

- Bồi dưỡng nghiệp vụ CM

-Tham quan học tập hè.

- Phúc tra trình độ văn hóa trong dân

- Bồi dưỡng nghiệp vụ CM ……

- Tham gia học bồi dưỡng kiến thức QP-AN

- Tập huấn chuyên môn

- Chuẩn bị khai giảng năm học mới

 

 

-Bộ phận ch/môn.

-Hội đồng xét TN

- Tổ Tuyển sinh.

- Chi đòan+ TPT

- GV

-Công đoàn

Toàn thể GV

Theo lịch PGD

Theo phân công

- Theo lịch PGD

- BGH