UBND QUẬN CÁI RĂNG

PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

 


Số: 1091/PGDĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

 


            Cái Răng, ngày  22 tháng 0 9 năm 2016

 

HƯỚNG DẪN NHIỆM VỤ

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2016-2017

         

Căn cứ Ch th số 3031/CT-BGDĐT ngày 26 tháng 8 năm 2016 của B trưng B Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) về nhiệm v chủ yếu ca giáo dục mầm non, giáo dục ph tng, giáo dục thưng xuyên và giáo dục chuyên nghiệp năm hc 2016-2017; Công văn số 4235/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 9 năm 2016 của B trưng B GDĐT về hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ GDTrH năm học 2016-2017;

Căn cứ Chỉ thị số 15/CT-UBND ngày 01 tháng 9 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố về nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo trên địa bàn thành phố Cần Thơ năm học 2016-2017;

Căn cứ Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

Thực hiện Văn bản số 2078/SGDĐT-GDTrH ngày 12 tháng 9 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ về việc Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ giáo dục trung học năm học 2016-2017;

Căn cứ tình hình giáo dục thực tế của địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng hướng dẫn các trường Trung học cơ sở (THCS) về nhiệm vụ giáo dục cấp trung học cơ sở năm học 2016-2017 như sau:

A. CÁC NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

1. Tăng cưng nền nếp, k cương và chất lưng, hiệu quả công tác trong các cơ sở giáo dục trung học. Chú trọng giáo dục đạo đức, lối sống, kỹ năng sống, ý thức, trách nhiệm của công dân đối với xã hội, cộng đồng của học sinh. Thc hiện có hiu quả các cuộc vận đng, các phong trào thi đua của ngành bằng nhng hot động thiết thc, hiệu quả, phù hợp điều kiện tng địa phương, gắn với việc đổi mới hoạt động giáo dục của nhà trường, rèn luyn phm chất chính trị, đạo đc của cán bộ quản lí, giáo viên, nhân viên hc sinh tại mỗi quan quản lí và cơ sở giáo dục.

2. Nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên. Đề cao tinh thần đổi mi và ng to trong quản lý và t chc c hoạt động go dục. Tập trung đổi mới phong ch, nâng cao hiệu qu công c quản l đối với c cơ sở GDTrH theo hưng ng cưng phân cấp quản lí, thc hiện quyền t ch của nhà trưng trong việc thc hin kế hoạch giáo dục đi đôi vi vic ng cao năng lc quản tr nhà trưng, trách nhiệm giải trình ca đơn vị, cá nn thc hiện nhiệm vụ chc năng giám t ca xã hội, kiểm tra của cp tn.

3. Thc hiện thường xuyên, hiệu quả các phương pháp, hình thc thuật dy học tích cc; đổi mới nội dung, phương thc đánh giá học sinh p hợp với các phương pháp thuật dy học tích cc nhằm phát huy tính tích cc, chủ động, sáng tạo và rèn luyn phương pháp tự học của học sinh; tăng cường kĩ năng thc hành, vận dụng kiến thc, năng vào giải quyết các vấn đề thc tiễn; đa dạng hóa các hình thc học tập, chú trọng các hoạt động trải nghim sáng to, nghiên cu khoa học của học sinh; đy mnh ng dụng ng nghệ thông tin và truyền thông trong dy học.

4. Tích cực rà soát, quy hoạch lại mạng lưới các cơ sở giáo dục trung học phù hợp với điều kiện của từng vùng, địa phương; đổi mới nội dung, phương thc tổ chc hoạt đng giáo dục hưng nghiệp trong trường trung học, phân luồng học sinh sau trung học cơ sở (THCS) trung học phổ thông (THPT).

B. CÁC NHIỆM VỤ CỤ THỂ

I. Thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động và các phong trào thi đua

1. Các trường trung học cơ sở tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh"; cuộc vận động “Mỗi thầy cô giáo là một tấm gương đạo đức, tự học và sáng tạo” và phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” bằng những nội dung, hình thức thiết thực, hiệu quả, phù hợp điều kiện từng địa phương, từng cơ sở trường học; gắn với việc đổi mới phương thức giáo dục, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức lối sống của cán bộ quản lý, giáo viên, nhân viên và học sinh tại mỗi đơn vị, tạo sự chuyển biến tích cực và rõ nét về chất lượng giáo dục trung học cơ sở.

2. Tiếp tục chỉ đạo các trường trung học cơ sở tổ chức tốt một số hoạt động đầu năm học, nhằm giúp học sinh làm quen với thầy cô giáo, bạn bè, điều kiện học tập và phương pháp dạy học trong nhà trường, tạo nên môi trường học tập thân thiện, tích cực và hiệu quả của học sinh, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp. 

3. Tăng cường đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giáo dục theo chủ điểm, giáo dục truyền thống, giáo dục ngoài giờ lên lớp; xây dựng nếp sống văn hóa, củng cố kỷ cương nề nếp, thực hiện giáo dục kỷ luật tích cực hiệu quả; hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập,...

4. Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục thể thao; kỳ thi tin học, hùng biện Tiếng Anh...; tiếp tục tổ chức cuộc thi Đường lên đỉnh Olympia cho học sinh THCS; đổi mới phương thức tổ chức các cuộc thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán trên Internet, Olympic Tiếng Anh trên Internet, các hoạt động giao lưu,…theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống và giá trị sống cho học sinh.

II. Thực hiện kế hoạch giáo dục

Các trường THCS lập kế hoạch giáo dục năm học 2016-2017 của đơn vị đảm bảo thực hiện tốt các nhiệm vụ cụ thể sau:

1. Tiếp tục chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, linh hoạt, sáng tạo chương trình, kế hoạch giáo dục, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động giáo dục

1.1. Trên cơ sở đảm bảo chuẩn kiến thức, kỹ năng và thái độ của từng cấp học trong chương trình giáo dục phổ thông, các trường chủ động xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian của Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ, đảm bảo thời gian kết thúc học kỳ I, kết thúc năm học thống nhất cả thành phố, có đủ thời lượng dành cho luyện tập, ôn tập, thí nghiệm, thực hành, tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo và kiểm tra định kỳ. Kế hoạch giáo dục của mỗi trường phải phù hợp với điều kiện thực tế của nhà trường và khả năng học tập của học sinh. Trên cơ sở kế hoạch dạy học của các tổ/nhóm chuyên môn, nhà trường xây dựng kế hoạch giáo dục báo cáo Phòng Giáo dục và Đào tạo quận trước khi thực hiện và là căn cứ để kiểm tra, giám sát trong quá trình thực hiện.

Các trường THCS xây dựng và thực hiện kế hoạch giáo dục định hướng phát triển năng lực học sinh theo khung thời gian 37 tuần thực học (học kỳ I: 19 tuần, học kỳ II: 18 tuần), bám sát Khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017.

1.2. Đảm bảo kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề và theo hình thức, phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức và giá trị sống, rèn luyện kỹ năng sống, hiểu biết xã hội, thực hành pháp luật; tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn. Chú ý các nội dung cơ bản sau:

- Các trường THCS chỉ đạo và tạo điều kiện cho các tổ/nhóm chuyên môn được chủ động lựa chọn nội dung, xây dựng các chủ đề dạy học trong mỗi môn học và các chủ đề tích hợp, liên môn. Đồng thời xây dựng kế hoạch dạy học phù hợp với các chủ đề dựa trên các phương pháp và kỹ thuật dạy học tích cực; chú trọng giáo dục đạo đức, rèn luyện kỹ năng sống để hình thành giá trị sống, tăng cường các hoạt động nhằm giúp học sinh vận dụng kiến thức liên môn vào giải quyết các vấn đề thực tiễn.

- Kế hoạch dạy học của giáo viên phải tuân thủ các nội dung đã thống nhất trong tổ/nhóm chuyên môn, đồng thời có những điều chỉnh cho phù hợp tình hình lớp học và địa phương.

- Kế hoạch dạy học của tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên phải được lãnh đạo nhà trường phê duyệt trước khi thực hiện và là căn cứ để thanh tra, kiểm tra, giám sát, nhận xét, góp ý trong quá trình thực hiện.

1.3. Trên cơ sở kế hoạch dạy học đã được phê duyệt, tổ/nhóm chuyên môn, giáo viên định kỳ tổ chức sinh hoạt chuyên môn về đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá; tổ chức và quản lí các hoạt động chuyên môn của trường qua mạng cho mỗi chủ đề theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT.

1.4. Các trường THCS tăng cường dự giờ thăm lớp, tổ chức các hội thảo chuyên đề nhằm hỗ trợ và nâng cao chất lượng chuyên môn cấp THCS. Đề ra các giải pháp nhằm nâng cao chất lượng, có kế hoạch phát hiện, hỗ trợ kịp thời theo từng đối tượng học sinh, mở lớp tạo nguồn ngay từ các lớp đầu cấp ở bậc THCS. Đề ra các biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, tăng số lượng học sinh tốt nghiệp khá, giỏi trong việc xét tốt nghiệp THCS, tăng số lượng học sinh tham gia các hội thi - hội giao lưu và đạt kết quả cao cấp thành phố, quốc gia.

- Các trường THCS cần có các biện pháp hữu hiệu để nâng cao chất lượng, tăng số lượng học sinh cuối cấp thi tuyển vào lớp 10 các trường THPT.

1.5. Đẩy mạnh và kiểm tra việc sử dụng hiệu quả các thiết bị dạy học tại các cơ sở giáo dục. Ban giám hiệu các trường cần tăng cường công tác kiểm tra về việc bảo quản, sử dụng các thiết bị dạy học đã được cấp.

2. Triển khai mở rộng áp dụng mô hình trường học mới cấp THCS

- Ban giám hiệu trường THCS Lê Bình, THCS Hưng Thạnh cần chủ động xây dựng kế hoạch, lập phương án tổ chức, phối hợp dự giờ thăm lớp ở các trường Tiểu học (Tiểu học Lê Bình 1, Tiểu học Trần Hoàng Na) để thực hiện mô hình trường học tại đơn vị trong năm học.

- Ban giám hiệu các trường THCS còn lại cần chủ động, cùng phối hợp với các trường THCS Lê Bình, Hưng Thạnh dự giờ thăm lớp ở các trường Tiểu học để vận dụng mô hình trường học mới vào giảng dạy một số bộ môn/khối lớp phù hợp tại đơn vị trong năm học.

3. Các trường THCS có đủ điều kiện về giáo viên, cơ sở vật chất chuyển qua mô hình trường dy học 2 buổi/ngày theo tinh thần Công văn số 7291/BGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 11 năm 2010, để tăng cường thời lượng cho các hoạt động ph đạo học sinh yếu, bồi dưng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cu khoa học phù hợp vi đối tượng học sinh.

Trường THCS Lê Bình, THCS Hưng Thạnh có đầy đủ cơ sở vật chất trang thiết bị, cần tổ chức thực hiện dy học 2 buổi/ngày trong năm học để ph đạo học sinh yếu, bồi dưng học sinh giỏi, hoạt động giáo dục trải nghiệm sáng tạo, nghiên cu khoa học,…phù hợp vi đối tượng học sinh và điều kiện thực tế của đơn vị.

4. Tổ chức dạy học ngoại ngữ

4.1. Đối với môn tiếng Anh

- Đy mạnh việc chuẩn hóa năng lc đội ngũ giáo viên tiếng Anh đng bộ các cp học Tiểu học, THCS trên địa bàn quận để mở rộng din học sinh được học tiếng Anh theo chương trình mới từ Tiểu học lên THCS.

- Nhng trường THCS tham gia dy học chương trình Tiếng Anh theo Đề án Dy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quc dân giai đoạn 2008-2020” (sau đây gọi chương trình mới) tiếp tục ng cao năng lc giáo viên và điều kiện cơ sở vật chất đ tăng số hc sinh số lớp, trin khai m rộng dy chương trình mới đối vi các trường đủ điều kiện (theo Công văn số 2653/BGDĐT-GDTrH ngày 23/5/2014 của Bộ GDĐT). Đối với nhng trường THCS phối hợp với các trường Tiểu học đã dy học theo chương trình mới cấp tiểu học huy động các điều kiện về giáo viên s vật chất để thể thu nhận hết s học sinh đã hoàn thành chương trình mới lớp 5 vào học tiếp chương trình mới lớp 6.

- Triển khai đổi mới kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lc hc sinh theoCông văn số 5333/BGDĐT-GDTrH ngày 29/9/2014 và Công văn số 3333/BGDĐT-GDTrH ngày 07/7/2016 về việc sử dụng định dạng đề thi đánh giá năng lc tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông từ năm học 2015-2016 ca Bộ GDĐT. Lp kế hoạch bố trí kinh ph tổ chc đánh g năng lc đầu ra Bậc 2 đối với học sinh lớp 9  tham gia chương trình mới để thúc đẩy đi mới kim tra, đánh giá trong quá trình dy học theo định hướng phát triển k năng giao tiếp bằng tiếng Anh của hc sinh.

- Đối vi các trưng, lp chưa đủ điều kiện thc hin chương tnh mi: tiếp tc thc hiện như hưng dn năm hc 2010-2011 về dy học ngoại ng trong trưng THCS; tích cc chuẩn bị điều kiện đ có th sớm chuyển sang dy theo chương trình mi.

- Tiến hành dạy thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán  mức độ 1. Khuyến khích triển khai thí điểm dạy học song ngữ tiếng Anh đối với môn Toán và các môn khoa học tự nhiên tại các trường THCS có đủ điều kiện.

4.2. Đối với môn tiếng Pháp

- Đối với chương trình song ng: Tiếp tục thc hiện Quyết đnh số 4113/QĐ- BGDĐT ngày 16/6/2009 của Bộ trưng Bộ GDĐT về Kế hoạch giáo dục áp dng cho Chương trình song ng tiếng Pháp môn tiếng Pháp ngoại ngữ 2, đồng thời thc hiện theo công văn hướng dẫn riêng về Chương trình song ng tiếng Pháp Chương trình tăng cường tiếng Pháp.

4.3. Sở GDĐT mời tình nguyện viên các nước nói tiếng Anh, tiếng Pháp trực tiếp làm việc với giáo viên và học sinh các trường phổ thông, cho phép các trường thỉnh giảng giáo viên người nước ngoài vào dạy phù hợp với quy định của Nhà nước.

5. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về công tác giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong và ngoài nhà trường. Cung cấp rộng rãi thông tin về tình hình phát triển kinh tế - xã hội, nhu cầu của thị trường lao động, nhằm định hướng các hoạt động giáo dục đáp ứng yêu cầu của thị trường lao động, phục vụ nhu cầu của địa phương.

Hoàn thiện chương trình giáo dục hướng nghiệp trong trường phổ thông; biên soạn tài liệu giáo dục hướng nghiệp. Đổi mới phương pháp và hình thức hoạt động giáo dục hướng nghiệp, đáp ứng mục tiêu phân luồng học sinh, nhất là phân luồng sau THCS. Dựa vào chương trình dạy nghề phổ thông để chọn lựa, bổ sung các nghề đáp ứng với yêu cầu phát triển năng lực và phẩm chất của học sinh, phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của địa phương và điều kiện dạy học của nhà trường; tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và đội ngũ giáo viên để nâng cao chất lượng giáo dục nghề phổ thông; xây dựng chính sách, cơ chế phát triển đội ngũ giáo viên giáo dục hướng nghiệp.

Triển khai thí điểm mô hình giáo dục nhà trường gắn với thực tiễn sản xuất kinh doanh của địa phương; phối hợp giữa các cơ sở giáo dục nghề nghiệp và các trường trung học cơ sở,  đào tạo kỹ năng nghề trong chương trình hướng nghiệp. Tăng cường huy động các nguồn lực tài chính và các điều kiện về cơ sở vật chất, trang thiết bị, đảm bảo cho việc tổ chức các hoạt động dạy họcgiáo dục trong nhà trường theo hướng thực học, lý thuyết gắn với thực hành và thực tiễn, đảm bảo giáo dục cơ bản ở trung học cơ sở, phục vụ cho giáo dục hướng nghiệp và phân luồng đạt hiệu quả.

6. Thực hiện tích hợp giáo dục đạo đức, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh; giáo dục pháp luật; giáo dục phòng chống tham nhũng; chú trọng tuyên truyền, giáo dục chủ quyền quốc gia về biên giới, biển đảo; sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả; bảo vệ môi trường; đa dạng sinh học và bảo tồn thiên nhiên; ứng phó với biến đổi khí hậu, phòng tránh và giảm nhẹ thiên tai; giáo dục an toàn giao thông, hướng dẫn tổ chức tham quan, học tập thông qua di sản, tại các cơ sở sản xuất,theo hướng dẫn của Bộ, Sở GDĐT.

7. Thực hiện tốt nhiệm vụ giáo dục hòa nhập cho học sinh khuyết tật. Triển khai thí điểm mô hình giáo dục từ xa cho học sinh khuyết tật dựa trên công nghệ thông tin và truyền thông.

- Đơn vị sẽ cử cán bộ, giáo viên tham gia đầy đủ các lớp tập huấn giáo dục trẻ hòa nhập do Bộ, Sở Giáo dục và Đào tạo điều động. Thống kê danh sách học sinh khuyết tật trong địa bàn.

- Thực hiện đúng các quy định hiện hành giáo dục hòa nhập dành cho người tàn tật, khuyết tật.

8. Tổ chức tốt hoạt động "Tuần sinh hoạt tập thể" đầu năm học mới, đặc biệt quan tâm đối với các lớp đầu cấp nhằm giúp học sinh làm quen với điều kiện học tập, sinh hoạt và tiếp cận phương pháp dạy học và giáo dục trong nhà trường.

Tập trung tuyên truyền về mục đích, ý nghĩa của Ngày khai giảng, Lễ tri ân, Lễ chào cờ Tổ quốc; hướng dẫn học sinh hát Quốc ca đúng nhạc và lời để hát tại các buổi Lễ chào cờ đầu tuần theo đúng nghi thức, thể hiện nhiệt huyết, lòng tự hào dân tộc của tuổi trẻ Việt Nam.

Có kế hoạch hướng dẫn học sinh ôn luyện bài thể dục buổi sáng, bài thể dục giữa giờ và bài thể dục chống mệt mỏi theo quy định. Duy trì nền nếp thực hiện các bài thể dục nói trên vận dụng vào tập luyện thường xuyên trong suốt năm học.

9. Các trường cần chú ý việc tổ chức các hoạt động tập thể, hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp, hoạt động ngoại khóa chuyển mạnh sang hướng hoạt động trải nghiệm sáng tạo; các trường tăng cường tham mưu phối hợp với các ban ngành trong và ngoài nhà trường quản lí các hoạt động giáo dục kỹ năng sống theo Thông tư số 04/2014/TT-BGDĐT ngày 28/02/2014 ban hành quy định về Quản lý hoạt động giáo dục kỹ năng sống và hoạt động giáo dục ngoài giờ chính khóa.

III. Đổi mới phương pháp dạy học và kiểm tra, đánh giá

Tiếp tục đổi mới đồng bộ phương pháp dạy học và kiểm tra đánh giá chất lượng giáo dục học sinh trong tổ chức hoạt động học của học sinh; tăng cường mối quan hệ thúc đẩy lẫn nhau giữa các hình thức và phương pháp tổ chức hoạt động dạy học - giáo dục, đánh giá trong quá trình dạy học - giáo dục và đánh giá kết quả giáo dục nhằm phát triển năng lực và phẩm chất học sinh.

1. Đổi mới phương pháp dạy học

Tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học nhằm phát huy tính tích cực, chủ động, sáng tạo, rèn luyện phương pháp tự học và vận dụng kiến thức, kỹ năng của học sinh; tập trung dạy cách học, cách nghĩ, phương pháp tự học; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh bằng các hoạt động cụ thể như:

- Quán triệt tinh thần Công văn số 3535/BGDĐT-GDTrH ngày 27/5/2013 về áp dụng phương pháp “Bàn tay nặn bột” và các phương pháp dạy học tích cực khác; Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT; đẩy mạnh việc vận dụng dạy học giải quyết vấn đề, các phương pháp thực hành, dạy học theo dự án trong các môn học; tích cực ứng dụng công nghệ thông tin phù hợp với nội dung bài học; khắc phục lối truyền thụ áp đặt một chiều, ghi nhớ máy móc; tập trung dạy cách học, cách nghĩ; bảo đảm cân đối giữa trang bị kiến thức, rèn luyện kĩ năng và định hướng thái độ, hành vi cho học sinh; tăng cường tổ chức dạy học thí nghiệm-thực hành cho học sinh.

- Xây dựng kế hoạch đổi mới phương pháp dạy học của từng trường trong năm học theo hướng vận dụng thường xuyên các phương pháp dạy học tích cực.

- Bảo đảm việc tổ chức dạy học phân hoá theo năng lực của học sinh dựa trên cơ sở vận dụng sáng tạo Chuẩn kiến thức, kỹ năng của Chương trình giáo dục phổ thông vào điều kiện dạy học thực tế.

- Từng bước quán triệt tinh thần giáo dục tích hợp khoa học - công nghệ - kĩ thuật - toán (Science - Technology - Engineering - Mathematic: STEM) trong việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông ở những môn học liên quan trong đội ngũ cán bộ quản lý nhà trường và giáo viên trung học cơ sở. Các trường THCS trực thuộc cần khai thác triệt để các thiết bị công nghệ thông tin (máy chiếu, bảng tương tác, thanh tương tác,…) được cấp để phục vụ công tác giảng dạy ở đơn vị. Tích cực tham gia soạn giảng bài giảng trình chiếu phục vụ dạy học, tích cực thiết kế bài giảng điện tử e-Learning, sử dụng và khai thác triệt để bảng tương tác,…đóng góp vào tài nguyên giáo dục của các cấp.

- Tiếp tục tổ chức tốt, thu hút học sinh tham gia các hoạt động văn nghệ, trò chơi dân gian và các hội thi năng khiếu văn nghệ, thể dục-thể thao; hội thi tin học trẻ, hùng biện ngoại ngữ; thi Giải toán trên máy tính cầm tay, Giải toán (bằng tiếng Việt, tiếng Anh) trên Internet, Olympic tiếng Anh trên Internet, các hoạt động giao lưu,… theo hướng phát huy sự chủ động và sáng tạo của các địa phương, đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kỹ năng sống. Phấn đấu thực hiện xóa mù bơi cho tất cả học sinh THCS.

- Chú trọng đổi mới sinh hoạt chuyên môn theo định hướng nghiên cứu bài học nhằm nâng cao vai trò và phát huy hiệu quả hoạt động của tổ/nhóm chuyên môn trong các trường THCS. Hoạt động tổ chuyên môn cần đi vào chiều sâu, theo hướng:

+ Tập trung trao đổi, thảo luận về các chủ đề, nội dung giảng dạy, tổ chức rút kinh nghiệm những tiết dự giờ trong tổ chuyên môn, hội thảo chuyên môn cấp tổ, trường, cụm trường;

+ Tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong giảng dạy bộ môn;

+ Bồi dưỡng giáo viên mới;

+ Những buổi họp tổ chuyên môn cần bàn bạc những nội dung này và ghi biên bản vào Sổ nghị quyết của tổ.

2. Đổi mới hình thức tổ chức dạy học

- Tùy theo điều kiện cụ thể của mỗi trường: đa dạng hóa các hình thức học tập, chú ý các hoạt động trải nghiệm sáng tạo, nghiên cứu khoa học của học sinh; sử dụng các hình thức dạy học trên cơ sở ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông như: dạy học trực tuyến, trường học kết nối (giao Hiệu trưởng các trường THCS phải tạo tài khoản đầy đủ cho giáo viên và học sinh của đơn vị), để thuận lợi trong quá trình tham gia trường học kết nối. Ngoài việc tổ chức cho học sinh thực hiện các nhiệm vụ học tập ở trên lớp, phải thực hiện tốt việc giao nhiệm vụ và hướng dẫn học sinh học tập ở nhà, ở ngoài nhà trường.

- Xây dựng kế hoạch cho học sinh của trường tích cực tham gia Cuộc thi nghiên cứu khoa học kỹ thuật học sinh trung học theo Công văn số 1290/BGDĐT-GDTrH ngày 29/3/2016 của Bộ GDĐT và Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các vấn đề thực tiễn dành cho học sinh trung học. Tăng cường tổ chức các hoạt động thí nghiệm - thực hành của học sinh trung học theo công văn 3844/BGDĐT-GDTrH ngày 09/08/2016.

- Chỉ đạo các trường trung học vận dụng tủ sách lớp học, phát động tuần lễ "Hưởng ứng học tập suốt đời" và phát triển văn hóa đọc gắn với xây dựng câu lạc bộ khoa học trong các nhà trường.

- Tiếp tục thực hiện tốt việc sử dụng di sản văn hóa trong dạy học theo Hướng dẫn số 73/HD-BGDĐT-BVHTTDL ngày 16/01/2013 của liên Bộ GDĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch. Xây dựng mô hình trường học gắn với văn hóa, sản xuất, kinh doanh tại địa phương ở những nơi có điều kiện (giao cho trường THCS Lê Bình xây dựng kế hoạch và thực hiện thí điểm).

- Các trường THCS tùy vào điều kiện cụ thể cần có kế hoạch tổ chức, thu hút học sinh tham gia các hoạt động góp phần phát triển năng lực học sinh như: Văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao; thi thí nghiệm - thực hành; thi kĩ năng sử dụng tin học văn phòng; thi giải toán trên máy tính cầm tay; thi tiếng Anh trên mạng; thi giải toán trên mạng; ngày hội công nghệ thông tin; ngày hội sử dụng ngoại ngữ và các hội thi năng khiếu; các hoạt động giao lưu;…trên cơ sở tự nguyện của phụ huynh và học sinh, phù hợp với đặc điểm tâm sinh lí và nội dung học tập của học sinh trung học cơ sở, phát huy sự chủ động và sáng tạo của đơn vị; tăng cường tính giao lưu, hợp tác nhằm thúc đẩy học sinh hứng thú học tập, rèn luyện kĩ năng sống, bổ sung hiểu biết về các giá trị văn hóa truyền thống dân tộc và tinh hoa văn hóa thế giới.

- Tiếp tục phối hợp với các đối tác thực hiện tốt các dự án khác như: Chương trình dạy học Intel; Dự án Đối thoại Châu Á - Kết nối lớp học; Trường học sáng tạo; Chương trình giáo dục kỹ năng sống-giá trị sống trong nhà trường;…

3. Đổi mới kiểm tra và đánh giá

- Các trường THCS trực thuộc quận thực hiện nghiêm túc việc không tổ chức thi tuyển học sinh vào lớp 6, không tổ chức khảo sát học sinh đầu năm học theo Chỉ thị số 5105/CT-BGDĐT ngày 03/11/2014 của Bộ trưởng Bộ GDĐT.

- Lãnh đạo nhà trường cần chỉ đạo và tổ chức chặt chẽ, nghiêm túc, đúng quy chế ở tất cả các khâu ra đề, coi, chấm và nhận xét, đánh giá học sinh trong việc thi và kiểm tra; đảm bảo thực chất, khách quan, trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực và sự tiến bộ của học sinh.

- Giáo viên phải đánh giá thường xuyên đối với tất cả học sinh về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập bằng nhiều hình thức: qua các hoạt động trên lớp; qua hồ sơ học tập, vở học tập; qua việc học sinh báo cáo kết quả thực hiện một dự án học tập, nghiên cứu khoa học, kĩ thuật, báo cáo kết quả thực hành, thí nghiệm; qua bài thuyết trình (bài viết, bài trình chiếu, video clip,…) về kết quả thực hiện nhiệm vụ học tập.

Để giáo viên có thể sử dụng các kết quả đánh giá nói trên thay cho các bài kiểm tra hiện hành, tổ/nhóm chuyên môn cần thống nhất phương pháp thực hiện và yêu cầu cụ thể ở mỗi hình thức đánh giá được lựa chọn và chỉ áp dụng khi được sự đồng ý của hiệu trưởng nhà trường.

- Khi đánh giá về kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, giáo viên cần kết hợp đánh giá trong quá trình dạy học, giáo dục và đánh giá tổng kết cuối kỳ, cuối năm học; đánh giá của giáo viên với tự đánh giá và nhận xét, góp ý lẫn nhau của học sinh, đánh giá của cha mẹ học sinh và cộng đồng. Khi chấm bài kiểm tra phải có phần nhận xét, hướng dẫn, sửa sai, động viên sự cố gắng, tiến bộ của học sinh. Đối với học sinh có kết quả bài kiểm tra định kì không phù hợp với những nhận xét trong quá trình học tập (quá trình học tập tốt nhưng kết quả kiểm tra quá kém hoặc ngược lại), giáo viên cần tìm hiểu rõ nguyên nhân, nếu thấy cần thiết và hợp lí thì có thể cho học sinh kiểm tra lại.

- Các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên phải thực hiện nghiêm túc việc xây dựng đề thi, kiểm tra theo ma trận. Đề kiểm tra bao gồm các câu hỏi, bài tập (tự luận hoặc/và trắc nghiệm) theo 4 mức độ yêu cầu: Nhận biết: nhắc lại hoặc mô tả đúng kiến thức, kĩ năng đã học; Thông hiểu: diễn đạt đúng kiến thức hoặc mô tả đúng kĩ năng đã học bằng ngôn ngữ theo cách của riêng mình, có thể thêm các hoạt động phân tích, giải thích, so sánh, áp dụng trực tiếp (làm theo mẫu) kiến thức, kĩ năng đã biết để giải quyết các tình huống, vấn đề trong học tập; Vận dụng: kết nối và sắp xếp lại các kiến thức, kĩ năng đã học để giải quyết thành công tình huống, vấn đề tương tự tình huống, vấn đề đã học; Vận dụng cao: vận dụng được các kiến thức, kĩ năng để giải quyết các tình huống, vấn đề mới, không giống với những tình huống, vấn đề đã được hướng dẫn; đưa ra những phản hồi hợp lí trước một tình huống, vấn đề mới trong học tập hoặc trong cuộc sống. Căn cứ vào mức độ phát triển năng lực của học sinh ở từng học kỳ và từng khối lớp, giáo viên và nhà trường xác định tỉ lệ các câu hỏi, bài tập theo 4 mức độ yêu cầu trong các bài kiểm tra trên nguyên tắc đảm bảo sự phù hợp với đối tượng học sinh và tăng dần tỉ lệ các câu hỏi, bài tập ở mức độ yêu cầu vận dụng, vận dụng cao của từng đơn vị sao cho phù hợp với năng lực của học sinh nhằm nâng cao chất lượng.

- Đề kiểm tra cần kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức trắc nghiệm tự luận với trắc nghiệm khách quan, giữa kiểm tra lí thuyết và kiểm tra thực hành; tiếp tục nâng cao yêu cầu vận dụng kiến thức liên môn vào thực tiễn; tăng cường ra các câu hỏi mở, gắn với thời sự quê hương, đất nước đối với các môn khoa học xã hội và nhân văn để học sinh được bày tỏ chính kiến của mình về các vấn đề kinh tế, chính trị, xã hội; chỉ đạo việc ra câu hỏi trắc nghiệm khách quan nhiều lựa chọn đúng thay vì chỉ có câu hỏi 1 lựa chọn đúng; tiếp tục nâng cao chất lượng việc kiểm tra và thi cả bốn kĩ năng nghe, nói, đọc, viết và triển khai phần tự luận trong các bài kiểm tra viết đối với môn ngoại ngữ. Việc cho điểm có thể kết hợp giữa đánh giá kết quả bài làm với theo dõi sự cố gắng, tiến bộ của học sinh.

- Tăng cường tổ chức hoạt động đề xuất và lựa chọn, hoàn thiện các câu hỏi, bài tập kiểm tra theo định hướng phát triển năng lực để bổ sung cho thư viện câu hỏi của trường. Các tổ/nhóm chuyên môn và giáo viên phải chủ động đưa hệ thống câu hỏi, bài tập, đề kiểm tra định kỳ và thường xuyên, kế hoạch bài học, các chuyên đề… lên website của Bộ (tại địa chỉ http://truonghocketnoi.edu.vn). Cán bộ quản lí, giáo viên và học sinh tích cực tham gia các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối" về xây dựng các chuyên đề dạy học tích hợp, liên môn; đổi mới phương pháp, hình thức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh. Các đơn vị cần xây dựng và lưu trữ giáo án, sáng kiến kinh nghiệm, đề thi,...trong thư viện, trên website của đơn vị làm nguồn tài liệu tham khảo cho giáo viên và học sinh.

III. Phát triển đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

1. Nâng cao chất lượng hoạt động chuyên môn, bồi dưỡng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí

- Sở GDĐT tổ chức việc tập huấn các nội dung: Mô hình trường học mới cấp THCS; dạy học và kiểm tra đánh giá theo định hướng phát triển năng lực học sinh; dạy học toán và các môn khoa học bằng tiếng Anh; tổ chức dạy học và kiểm tra, đánh giá theo chuyên đề tích hợp, liên môn; tổ chức hoạt động trải nghiệm sáng tạo; tổ chức công tác nghiên cứu khoa học kĩ thuật và cuộc thi khoa học kĩ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh trung học; giáo dục kĩ năng sống; công tác giáo viên chủ nhiệm lớp, cán bộ phụ trách công tác Đoàn, Đội, giáo viên tư vấn trường học;...đã được tiếp thu trong các đợt tập huấn của Bộ GDĐT và phương pháp giáo dục hành động. Trong năm học 2016-2017 sẽ triển khai phương pháp giáo dục hành động theo Dự án WINDY cho 1/3 số trường THCS trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Các trường THCS trực thuộc quận cần tổ chức bồi dưỡng thường xuyên đối với giáo viên tại đơn vị. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác bồi dưỡng cán bộ quản lí, giáo viên về chuyên môn và nghiệp vụ theo chuẩn hiệu trưởng, chuẩn nghề nghiệp giáo viên theo các hướng dẫn của Bộ GDĐT. Cùng với lãnh đạo các trường THCS tăng cường các hình thức bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và hỗ trợ hoạt động dạy học và quản lí qua trang mạng "Trường học kết nối".

- Tiếp tục rà soát đánh giá năng lực giáo viên ngoại ngữ (môn tiếng Anh), tổ chức bồi dưỡng theo chuẩn qui định của Bộ GDĐT đáp ứng việc triển khai Đề án "Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008-2020" tại địa phương, cơ sở giáo dục. Các trường cần tạo điều kiện để bố trí những giáo viên chưa đạt chuẩn năng lực tiếng Anh hoặc chưa được bồi dưỡng về phương pháp dạy tiếng Anh được đi học để đạt chuẩn/yêu cầu trước khi phân công dạy học. Việc bồi dưỡng giáo viên phải gắn với việc bố trí, sử dụng có hiệu quả.

- Các trường cần tăng cường đổi mới sinh hoạt tổ/nhóm chuyên môn dựa trên nghiên cứu bài học. Tập trung xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các trường trung học. Các trường phải chủ động triển khai các hoạt động chuyên môn trên trang mạng "Trường học kết nối"; phối hợp với các phòng chuyên môn nghiệp vụ của Sở GDĐT để tổ chức, chỉ đạo và hỗ trợ hoạt động bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí và quản lí các hoạt động chuyên môn; tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên môn tại trường, cụm trường, phòng GDĐT (trực tiếp và qua mạng) theo hướng dẫn tại Công văn số 5555/BGDĐT-GDTrH ngày 08/10/2014 của Bộ GDĐT. Chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên cốt cán các môn học trong các trường THCS.

- Nâng cao chất lượng và phát huy hiệu quả của hội thi giáo viên dạy giỏi, giáo viên chủ nhiệm giỏi, tổng phụ trách Đội giỏi theo các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT.

- Phân công, phân nhiệm giáo viên đảm bảo hợp lí, khoa học, nhằm phát huy hết năng lực, sở trường của từng giáo viên.

- Tổ chức tốt và động viên giáo viên tham gia Cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp dành cho giáo viên trung học. Tổ chức thi giáo viên dạy giỏi cấp THCS cấp quận và chỉ đạo tham gia tốt hội thi giáo viên dạy giỏi THCS cấp thành phố.

- Tiếp tục bồi dưỡng giáo viên năng lực nghiên cứu khoa học, sáng kiến cải tiến và hướng dẫn học sinh nghiên cứu khoa học; tăng cường vai trò của giáo viên chủ nhiệm lớp trong việc quản lý, phối hợp giáo dục toàn diện cho học sinh.

2. Tăng cường quản lí đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục

- Đối với các trường THCS cần chủ động rà soát đội ngũ, bố trí sắp xếp để đảm bảo về số lượng, chất lượng, cân đối về cơ cấu giáo viên, nhân viên cho các môn học, nhất là các môn Tin học, Ngoại ngữ, Giáo dục công dân, Mĩ thuật, Âm nhạc, Công nghệ, Thể dục, cán bộ tư vấn trường học (nếu có), nhân viên phụ trách thư viện, thiết bị dạy học.

- Tăng cường công tác kiểm tra nhằm điều chỉnh những sai sót, lệch lạc; biến quá trình kiểm tra thành quá trình tự kiểm tra, tự đánh giá của giáo viên trong việc nâng cao chất lượng giảng dạy của mình.

  IV. Rà soát quy hoạch mạng lưới trường, lớp; sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học; đầu tư xây dựng trường chuẩn quốc gia; phát triển hệ thống trường THPT chuyên, trường chất lượng cao

1. Rà soát mạng lưới trường, lớp

- Cùng với Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tiếp tục tham mưu với các cấp lãnh đạo rà soát qui hoạch mạng lưới trường lớp THCS, chú trọng phát triển các trường THCS liên phường, tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh học tập; giải quyết quĩ đất cho trường học theo qui định đối với trường chuẩn quốc gia.

- Các trường THCS cần thực hiện việc rà soát và chấm dứt việc tổ chức các trường THCS theo kiểu biến tướng các trường chuyên, lớp chọn.

2. Sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, thiết bị dạy học

2.1. Chỉ đạo các trường sử dụng hiệu quả nguồn kinh phí ngân sách Nhà nước kết hợp với các nguồn huy động hợp pháp khác từ công tác xã hội hóa giáo dục để tăng cường cơ sở vật chất, xây dựng phòng học bộ môn, thư viện, nhà đa năng, vườn trường. Tăng cường thực hiện xã hội hóa giáo dục theo tinh thần công văn 1862/SGDĐT-KHTC ngày 11 tháng 8 năm 2016 của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ về việc hướng dẫn quản lý thu, chi học phí và các khoản thu khác năm học 2016-2017 đối với cơ sở giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục thường xuyên công lập trên địa bàn thành phố, vận động, huy động các nguồn lực xã hội để xây dựng, cải tạo cảnh quan đạt tiêu chuẩn xanh - sạch - đẹp, an toàn theo qui định; xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh thực sự để thu hút học sinh đến trường; tổ chức cho cán bộ, giáo viên và học sinh tham gia thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương…

2.2. Tổ chức kiểm tra, rà soát thực trạng thiết bị dạy học để có kế hoạch sửa chữa và bổ sung kịp thời theo danh mục thiết bị dạy học tối thiểu đã ban hành theo Thông tư số 19/2009/TT-BGDĐT ngày 11/8/2009 và Thông tư số 01/2010/TT-BGDĐT ngày 18/01/2010. Thực hiện nghiêm túc Công văn số 7842/BGDĐT-CSVCTBTH ngày 28/10/2013 về việc đầu tư mua sắm thiết bị dạy học, học liệu các cơ sở giáo dục đào tạo. Tiếp tục triển khai Đề án “Phát triển thiết bị dạy học tự làm giáo dục mầm non và phổ thông giai đoạn 2010-2015” theo Quyết định số 4045/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2010 của Bộ trưởng Bộ GDĐT. Tăng cường bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ của viên chức làm công tác thiết bị dạy học; chỉ đạo các trường yêu cầu giáo viên tăng cường sử dụng thiết bị dạy học của nhà trường để đảm bảo việc dạy học có chất lượng. Chỉ đạo, tổ chức tốt phong trào giáo viên tự làm đồ dùng dạy học sử dụng đồ dùng dạy học.

2.3. Chỉ đạo một số trường đầu tư các điều kiện và tận dụng tối đa cơ sở vật chất nhà trường để tổ chức dạy học 2 buổi/ngày, đảm bảo chất lượng giáo dục toàn diện theo hướng kết hợp dạy học văn hóa với tổ chức các hoạt động trải nghiệm sáng tạo nhằm giáo dục tình cảm, đạo đức, giáo dục thể chất, rèn luyện kĩ năng sống cho học sinh, đặc biệt là học sinh con em đồng bào dân tộc thiểu số.

- Một số đơn vị có cơ sở vật chất như trường THCS Hưng Thạnh, THCS Lê Bình, THCS Phú Thứ đã thực hiện dạy trái buổi tập trung vào việc phụ đạo học sinh yếu, kém; bồi dưỡng học sinh giỏi; tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục ngoài giờ lên lớp; hoạt động văn nghệ, thể thao phù hợp đối tượng học sinh, giáo dục kỹ năng sống,... cho các em.

3. Phòng Giáo dục và Đào tạo quận sẽ chủ động tham mưu cho UBND quận, tiếp tục đầu tư nguồn lực, chỉ đạo xây dựng kế hoạch, lộ trình thực hiện công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia giai đoạn sau năm 2015-2020 gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Căn cứ vào Thông tư số 47/2012/TT-BGDĐT ngày 07/12/2012 của Bộ trưởng Bộ GDĐT ban hành quy chế công nhận trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học đạt chuẩn quốc gia, rà soát lại các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT về xây dựng và kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn quốc gia; xem xét điều kiện của từng trường để có kế hoạch đầu tư hợp lí, kịp thời.

Hiện tại đơn vị có 03/5 trường đạt chuẩn quốc gia (chiếm tỉ lệ 60,0%). Dự kiến đến năm 2017, khi trường THCS Hưng Phú xây dựng và đưa vào hoạt động sẽ thực hiện và đề nghị thành phố kiểm tra công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia (trường THCS Hưng Phú cần xây dựng kế hoạch kiểm tra, thu thập minh chứng, đối chiếu các tiêu chuẩn).

V. Duy trì, nâng cao kết quả phổ cập giáo dục

1. Tổ chức, triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị và Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục (PCGD) mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả PCGD tiểu học và PCGD THCS, tăng cường phân luồng học sinh sau THCS và xóa mù chữ (XMC) cho người lớn.

2. Củng cố, kiện toàn Ban chỉ đạo PCGD, đội ngũ cán bộ giáo viên kiêm nhiệm công tác PCGD; thực hiện tốt việc quản lí và lưu trữ hồ sơ PCGD; coi trọng công tác điều tra cơ bản, rà soát đánh giá kết quả và báo cáo hằng năm về thực trạng tình hình PCGD. Sử dụng có hiệu quả Hệ thống thông tin điện tử quản lí PCGD - XMC và kiểm tra tính xác thực của các số liệu trên hệ thống.

3. Các trường THCS tích cực tham mưu với các cấp lãnh đạo địa phương, tập trung mọi nguồn lực với các giải pháp tích cực để nâng cao chất lượng giáo dục; tích cực huy động các đối tượng diện PCGD THCS ra lớp; nắm chắc tình hình, nguyên nhân học sinh bỏ học và có giải pháp khắc phục tình trạng này; vận động nhiều lực lượng tham gia nhằm duy trì sĩ số học sinh; củng cố, duy trì và nâng cao tỉ lệ, chất lượng đạt chuẩn PCGD THCS.

4. Các trường THCS phối hợp với các trung tâm học tập cộng đồng triển khai các nhiệm vụ đổi mới giáo dục phổ thông trong cộng đồng.

- Phúc tra, cập nhật số liệu vào sổ theo dõi phổ cập và phần mềm quản lý phổ cập; kiểm tra việc thực hiện tiến độ phổ cập giáo dục ở cấp phường. Lập hồ sơ, quyết toán kinh phí phổ cập theo quy định.

- Hiệu trưởng các trường THCS cần nhận thức đầy đủ về yêu cầu phổ cập giáo dục, nâng cao chất lượng và hiệu suất đào tạo, hạn chế và ngăn ngừa số học sinh lưu ban, bỏ học, thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn theo yêu cầu của Ban chỉ đạo phổ cập tại địa phương.

- Thực hiện việc huy động và duy trì sĩ số học sinh theo tỷ lệ qui định. Phấn đấu huy động học sinh tốt nghiệp tiểu học vào THCS đạt 100 % vào lớp 6 hàng năm; vận động học sinh nghỉ học đi học lại.

- Nâng cao chất lượng toàn diện, hạn chế mức thấp nhất tỷ lệ học sinh lưu ban, bỏ học. Đồng thời phải tích cực nâng cao chất lượng giáo dục bậc THCS, chống lưu ban, bỏ học, đảm bảo hiệu quả đào tạo (tỉ lệ học sinh bỏ học dưới 1 %).

- Phối hợp chặt chẽ giữa Phòng Giáo dục và Đào tạo quận, THPT Nguyễn Việt Dũng, THPT Trần Đại Nghĩa, Trung tâm GDTX quận,... để thực hiện công tác PCGDTrH.

- Chú ý PCGDTHCS trong độ tuổi bằng cách: huy động tối đa số học sinh đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học vào THCS công lập; tốt nghiệp cấp THCS vào THPT, trung cấp chuyên nghiệp,…

- Tích cực điều tra vận động học sinh quá độ tuổi không vào học công lập, những học sinh có hoàn cảnh khó khăn không có điều kiện theo học chương trình phổ thông chính qui vào học các lớp phổ cập ngoài nhà trường.

- Hoàn thành chỉ tiêu PCTHCS, PCGDTrH được giao.

VI. Đổi mới công tác quản lí giáo dục trung học cơ sở

1. Tăng cường đổi mới quản lí việc thực hiện chương trình và kế hoạch giáo dục theo hướng phân cấp, giao quyền tự chủ của các cơ sở giáo dục; củng cố kỷ cương, nền nếp trong dạy học, kiểm tra đánh giá và thi. Đề cao tinh thần đổi mới và sáng tạo trong quản lý và tổ chức các hoạt động giáo dục.

-  Các trường THCS cần nghiên cứu, quán triệt đầy đủ chức năng, nhiệm vụ cho từng cấp quản lí, từng chức danh quản lí theo qui định tại các văn bản hiện hành. Khắc phục ngay tình trạng thực hiện sai chức năng, nhiệm vụ của từng cấp, từng cơ quan đơn vị và từng chức danh quản lí.

- Thông tư ban hành Điều lệ trường trung học cơ sở, trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học.

- Các trường tổ chức ít nhất 02 chuyên đề/hội thảo trong năm, thực hiện các chuyên đề chuyên môn. Nâng cao hiệu quả tổ mạng lưới chuyên môn; tăng cường phong trào dự giờ (góp ý chi tiết-khách quan-chính xác, đánh giá từng nội dung cụ thể để giúp đồng nghiệp tiến bộ, khắc phục góp phần nâng cao chất lượng dạy và học từng bộ môn), hội giảng, thao giảng cấp trường, cụm trường, cụm phòng,…(thực hiện ít nhất 02 chuyên đề/tổ chuyên môn).

1.1. Tiếp tục thực hiện tốt quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về sử dụng ngân sách, tài chính, tài sản của trường theo quy định tại Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ;

Tiếp tục thực hiện Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009 về Quy chế thực hiện công khai đối với các cơ sở giáo dục của hệ thống giáo dục quốc dân, theo đó các cơ sở giáo dục thực hiện “3 công khai” và “4 kiểm tra” để người học và xã hội giám sát, đánh giá. Lưu ý: cần công khai thường xuyên qua website của từng trường).

1.2. Tăng cường vai trò của tổ chức Đội Thiếu niên Tiền phong Hồ Chí Minh trong việc tổ chức cho học sinh tự rèn luyện; tăng cường mối quan hệ phối hợp giữa gia đình, nhà trường và cộng đồng để thực hiện tốt công tác giáo dục học sinh; tất cả các trường phải thực hiện sổ liên lạc và theo định kỳ phải có thông tin về cho cha mẹ học sinh về tình hình học tập, đạo đức học sinh.

2. Các trường cần chú trọng quản lí, phối hợp hoạt động của Ban đại diện cha mẹ học sinh theo Thông tư số 55/2011/TT-BGDĐT ngày 22/11/2011; tăng cường quản lí chặt chẽ việc dạy thêm, học thêm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ GDĐT, Quyết định số 06/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 02 năm 2013 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ về việc Quy định quản lý dạy thêm, học thêm và Hướng dẫn 681/HD-SGDĐT ngày 18/04/2013 của Sở GDĐT, việc quản lí các khoản tài trợ theo Thông tư số 29/2012/TT-BGDĐT ngày 10/9/2012 qui định về tài trợ cho các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân

- Ban giám hiệu các trường chịu trách nhiệm và cần kiên quyết xử lý những biểu hiện tiêu cực trong việc dạy thêm. Cho giáo viên thực hiện cam kết không dạy thêm, thường xuyên kiểm tra công tác dạy thêm, học thêm ở đơn vị.

- Những trường có điều kiện CSVC, tổ chức dạy phụ đạo, dạy bồi dưỡng tại trường cho những đối tượng cần thiết. Nghiêm cấm việc đưa học sinh về nhà giáo viên để dạy thêm. Chấm dứt tình trạng giáo viên của trường tổ chức dạy thêm có biểu hiện tiêu cực.

3. Có kế hoạch kiểm tra, rà soát và tăng cường quản lí các cơ sở giáo dục trung học cơ sở có yếu tố nước ngoài, các chương trình giảng dạy của nước ngoài hoặc bằng tiếng nước ngoài tại các cơ sở giáo dục trung học cơ sở của đơn vị.

4. Các trường THCS cần tiếp tục chấn chỉnh việc lạm dụng hồ sơ, sổ sách theo yêu cầu tại Công văn số 68/BGDĐT-GDTrH ngày 07/01/2014 và các văn bản chỉ đạo khác của Bộ GDĐT. Tăng cường sử dụng phần mềm máy tính trong việc quản lí hoạt động giảng dạy của giáo viên, quản lí kết quả học tập và rèn luyện của học sinh, sắp xếp thời khoá biểu, quản lí thư viện trường học,...; thực hiện tốt việc quản lí và sử dụng xuất bản phẩm tham khảo trong giáo dục phổ thông theo Thông tư số 21/2014/TT-BGDĐT ngày 07/7/2014 của Bộ GDĐT.

Tất cả các trường THCS của đơn vị đã sử dụng phần mềm hệ thống quản lý nhà trường SMAS trong quản lý nhà trường.

5. Các đơn vị cần tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lí. Tích cực áp dụng hình thức tổ chức hội nghị, hội thảo, tập huấn, họp, trao đổi công tác qua internet, trang mạng "Trường học kết nối", đặc biệt trong công tác tập huấn, bồi dưỡng giáo viên, cán bộ quản lí giáo dục.

- Tích cực thực hiện trao đổi thông tin 2 chiều qua mạng Internet.

- Hiệu trưởng các trường THCS phải cấp 100% tài khoản cho giáo viên và học sinh để thuận lợi trao đổi, hội thảo, đăng bài dạy, chuyên đề,…qua trang “trường học kết nối” của đơn vị. 

         6. Các trường tổ chức thực hiện tốt công tác kiểm định chất lượng giáo dục phổ thông trong năm học 2016-2017 theo Thông tư số 13/2012/TT-BGDĐT ngày 06 tháng 4 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường trung học phổ thông có nhiều cấp học và Thông tư 42/2012/TT-BGDĐT ngày 23 tháng 11 năm 2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục và quy trình, chu kỳ kiểm định chất lượng giáo dục cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên. Tất cả các trường THCS trong quận đều phải thực hiện công tác tự đánh giá. Kết quả: trường THCS Phú Thứ, THCS Lê Bình và trường THCS Hưng Thạnh đã được tổ chức kiểm tra đánh giá ngoài và đạt mức 1.

VII. Công tác thi đua, khen thưởng

Các trường THCS phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu công tác một cách thực chất; kiên quyết khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục. Các đơn vị cần chấp hành chế độ báo cáo, thực hiện đầy đủ và đúng thời hạn theo quy định.

Năm học 2016-2017, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận sẽ căn cứ đánh giá các mặt hoạt động quan trọng phản ánh hiệu lực và hiệu quả của công tác quản lý giáo dục như:

1. Kết quả việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông và kế hoạch giảng dạy, đổi mới kiểm tra đánh giá theo năng lực thúc đẩy đổi mới phương pháp dạy học.

2. Kết quả tổ chức thực hiện phong trào “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

3. Kết quả xây dựng nguồn học liệu mở phục vụ việc dạy và học, kiểm tra đánh giá trên Website của trường, của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận và kết quả đóng góp nguồn dữ liệu xây dựng nguồn học liệu mở trên Website của Sở, Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Biện pháp và kết quả phát triển học sinh, chất lượng đào tạo thông qua kết quả các mặt giáo dục, thi học sinh giỏi các cấp, phụ đạo học sinh yếu kém, xét công nhận tốt nghiệp THCS, kết quả thi tuyển, xét tuyển vào các trường THPT.

5. Việc thực hiện các quy định về công tác khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục. Việc sử dụng hiệu quả các trang thiết bị phục vụ việc dạy và học.

6. Việc chấp hành quy định về chế độ thông tin, báo cáo.

7. Thực hiện tiến độ và đảm bảo chất lượng PCGDTHCS, PCGDTrH, giảm số học sinh lưu ban, bỏ học, số lượng học sinh được xóa mù bơi.

8. Biện pháp và kết quả xây dựng đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục (dựa vào đánh giá chuẩn nghề nghiệp của cán bộ quản lý và giáo viên).

9. Biện pháp và kết quả thực hiện xã hội hóa giáo dục, xây dựng cơ sở vật chất, phấn đấu đạt các tiêu chuẩn trường chuẩn quốc gia, kiểm định chất lượng giáo dục.

VIII. Một số chỉ tiêu phấn đấu

1. Phấn đấu xây dựng trường đạt chuẩn Quốc gia trường THCS Hưng Phú theo kế hoạch, khi cơ sở vật chất hoàn chỉnh.

2. Tỷ lệ học sinh bỏ học không quá 1,0 % (không tính chuyển đi và bỏ địa phương);

3. Kết quả:

- Hạnh kiểm:

+ Xếp loại khá, tốt đạt từ 80 % trở lên;

+ Không có học sinh xếp loại hạnh kiểm yếu.

- Học lực:

+ Xếp loại giỏi đạt từ 10,0 % trở lên;

+ Xếp loại khá đạt từ 35,0 % trở lên;

+ Xếp loại yếu, kém không quá 7,0 % trước khi thi lại;

- Lên lớp thẳng 95,0 %;

- Xét công nhận tốt nghiệp THCS: 100,0 %;

- Có kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi và dự thi các cấp đạt kết quả bằng hoặc cao so với mặt bằng chung của thành phố.

- 100% các trường tổ chức, tham gia thi giáo viên dạy giỏi, thi thiết kế bài giảng e-Learning, thi dạy học theo chủ đề tích hợp, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy,…nhằm đổi mới phương pháp giảng dạy có hiệu quả.

- 100% các trường tham gia và xếp loại xuất sắc phong trào thi đua “xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”, tham gia đầy đủ các phong trào thi đua của ngành phát động; tỷ lệ học sinh biết bơi từ đạt từ 80% trở lên.

IX. Một số vấn đề cần chú ý

1. Tiến hành xét tuyển sinh lớp 6, lập phương án tuyển sinh theo qui định. Họp Tổ tuyển sinh xét tuyển các em đã hoàn thành chương trình cấp tiểu học trong địa bàn quản lý khách quan, đúng theo văn bản hướng dẫn.

2. Đảm bảo tổ chức và tham gia đầy đủ các phong trào. Tổ chức hội thi, các phong trào: Giáo viên dạy giỏi, giáo viên TPT giỏi, học sinh giỏi, HKPĐ, thi giải toán bằng máy tính cầm tay, thi giải toán-tiếng Anh trên mạng, thi giải toán bằng tiếng Anh cho học sinh lớp 8,  tuyên truyền giới thiệu sách, giọng hát hay, Tin học trẻ,…để tham gia hội thi các cấp. Thực hiện tốt cuộc vận động “Trường học thân thiện, học sinh tích cực”, “thi đua 2 tốt” trong toàn đơn vị,…

3. Chú ý phát triển cho được các môn TDTT, có tuyển chọn tập huấn thường xuyên để dự thi các cấp đạt chất lượng cao đồng thời chuẩn bị tốt cho các giải thể thao của thành phố.

4. Thực hiện tốt PCGDTHCS, PCGDTrH thuộc địa bàn trường quản lý theo đơn vị phường, tổ chức môn học và thi nghề phổ thông cho học sinh đạt tỉ lệ trên 95,0 %.

5. Các đơn vị phấn đấu tổ chức nâng chuẩn thư viện và phòng thí nghiệm thí nghiệm thực hành Lý - Hóa - Sinh hằng năm.

6. Về các loại kinh phí:

Thực hiện đúng theo văn bản hướng dẫn hiện hành. Văn bản hướng dẫn này cần được phổ biến và quán triệt ở trường cũng như cần được tuyên truyền rộng rãi để học sinh, cha mẹ học sinh, các tổ chức xã hội biết cùng thực hiện và giúp đỡ Ngành giáo dục thực hiện tốt (đặc biệt tham gia Bảo hiểm và học phí).

X. Về biên chế năm học

1. Các trường thực hiện theo Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân thành phố Cần Thơ về Ban hành khung kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ;

2. Về thời gian tổ chức một số hoạt động chính:

          (Đính kèm chương trình công tác cấp THCS năm 2016-2017).

XI. Thực hiện qui mô cho CC-VC và giáo viên thể dục:

Các căn cứ:

- Thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT ngày 21/10/2009 Ban hành Quy định về chế độ làm việc đối với giáo viên phổ thông và 1429/SGDĐT-TCCB ngày 11/10/2010 về việc Hướng dẫn thực hiện thông tư số 28/2009/TT-BGDĐT của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Thông tư số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23 tháng 8 năm 2006 của Liên Bộ Giáo dục và Đào tạo - Bộ Nội vụ hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập;

- Thông tư Liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục, Bộ Nội vụ, Bộ Tài chính về Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập và 2247/HD-SGDĐT ngày 12 tháng 12 năm 2013 của Sở Giáo dục và Đào tạo về Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập;

- Quyết định số 51/2012/QĐ-TTg ngày 16/11/2013 Quy định về chế độ bồi dưỡng và chế độ trang phục đối với giáo viên giảng dạy TDTT,...

* Một số lưu ý khi thực hiện qui mô:

- Mỗi đầu năm học Hiệu trưởng ban hành quyết định phân công nhiệm vụ cụ thể cho tất cả thành viên trong đơn vị. Lập kế hoạch giảng dạy cho các công chức, viên chức phải dạy theo đúng định mức được qui định.

- Hàng tháng mỗi công chức-viên chức (đủ, thừa hay thiếu) đều phải thực hiện phiếu kê khai (phiếu kê qui mô) định mức tiết dạy theo mẫu qui định.

- Ban giám hiệu thực hiện tổng hợp qui mô mỗi tháng. Kí duyệt và ghi đầy đủ họ tên, đóng dấu của các bộ phận có liên quan theo qui định.

- Nếu Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng, Tổng phụ trách, giáo viên,...dạy chưa đủ tiết tiêu chuẩn (theo bộ môn) thì các đối tượng được hưởng qui mô sẽ không được thanh toán thêm giờ. Trường hợp giáo viên đi học, đi công tác (phải có quyết định, giấy mời, giấy triệu tập), vắng phải có giấy phép, có ý kiến của Ban giám hiệu.

- Số tiết vượt chuẩn của từng giáo viên không được vượt quá định mức 200 tiết/năm tài chính.

- Lưu giữ đầy đủ các minh chứng, sổ theo dõi cho việc dạy thay, dạy các tiết định mức, điều động đi công tác, đi học,...(làm minh chứng, đối chiếu cho thanh, kiểm tra).

- Quyết toán kinh phí qui mô theo năm tài chính.

- Giáo viên dạy thể dục được thanh toán tiền bồi dưỡng căn cứ vào số tiết thực hành chính khóa đã dạy tại sân trường trong tháng qui mô.

XIII. Chế độ báo cáo:

- Duyệt kế hoạch năm học: Ngày 29/09/2016 hạn chót các trường nộp kế hoạch năm học và nộp kế hoạch phân công chuyên môn, kế hoạch bồi dưỡng học sinh giỏi-phụ đạo học sinh yếu kém và thời khóa biểu chính thức áp dụng đến tuần 8 (02 bộ/loại).

- Báo cáo sơ kết HKI, tổng kết năm học: theo đúng thời gian quy định của Phòng Giáo dục và Đào tạo quận trong văn bản hướng dẫn tổ chức các kỳ thi.

- Báo cáo tháng: ngày 15 hàng tháng, gồm các nội dung sau:

+ Báo cáo thực hiện công tác chuyên môn tháng qua, kết quả tổ chức các phong trào (cấp trường) và dự hướng tháng tới.

+ Tình hình học sinh yếu, kém, học sinh bỏ học,...bồi dưỡng học sinh giỏi.

+ Tình hình trường, lớp, học sinh (những thuận lợi, khó khăn, đề xuất,...)

* Ghi chú:

1. Thời gian tổ chức các hội nghị, hội thi, hội thảo chuyên môn, kiểm tra sẽ có công văn thông báo riêng.

2. Vì các lý do khách quan, thời điểm tổ chức các hoạt động nêu trên có thể thay đổi.

 

Trên đây là hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2016-2017, yêu cầu Hiệu trưởng các trường THCS thực hiện một cách nghiêm túc và sáng tạo./.

 

Nơi nhận:

- Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ (để báo cáo);

- Các đ/c lãnh đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo (để báo cáo);

- Công đoàn ngành (để phối hợp);      

- Các trường THCS (để thực hiện);

- Lưu: VT, THCS.

TRƯỞNG PHÒNG

 (Đã ký và đóng dấu)

 

 

Trần Ngọc Lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

KẾ HOẠCH CÔNG TÁC

CẤP TRUNG HỌC CƠ SỞ NĂM HỌC 2016H-2017

 

Nội dung công tác học kỳ I

Thời gian học kỳ I năm học 2016-2017: Từ ngày 15/8/2016 đến 31/12/2016

 (19 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác)

 

Tháng 8/2016

Chủ điểm giáo dục “Tuyên truyền kỷ niệm Ngày Cách mạng tháng tám 19/8”

- Tiếp tục công tác tháng 7/2016.

- Giải quyết hồ sơ học sinh chuyển trường.

- Kiểm tra hoạt động hè và chuẩn bị khai giảng năm học mới tại các đơn vị.

- Tổ chức tựu trường năm học mới. Thực hiện giảng dạy từ tuần thứ 01 theo Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 21 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân thành phố Cần Thơ về Ban hành khung Kế hoạch thời gian năm học 2016-2017 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên trên địa bàn thành phố Cần Thơ.

- Chuẩn bị Lễ khai giảng năm học mới, tổng vệ sinh toàn trường, khuôn viên nhà trường, trồng bổ sung cây xanh, sắp xếp cơ sở vật chất.

- Tham gia cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng toàn quốc và cuộc thi sáng tạo kỹ thuật dành cho giáo viên cấp thành phố.

- Tổ chức tuần lễ sinh hoạt một số hoạt động đầu năm học mới.

- Huy động học sinh ra lớp.

- Tham gia tập huấn về công tác chuyên môn của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ.

- Tổ chức coi và chấm thi nghề phổ thông khoá ngày 09/8/2016 cho học sinh lớp 8.

- Thành lập tổ kiểm tra hoạt động chuyên môn, cơ sở vật chất, công tác chuẩn bị khai giảng năm học mới.

- Kiểm tra và tổ chức coi chấm thi chương trình tiếng Anh thí điểm lớp 6 tại trường THCS: Lê Bình, Phú Thứ, Thường Thạnh.

- Tổng kết tuyển sinh lớp 6.

 

Tháng 9/2016

Chủ điểm giáo dục “Khai giảng năm học mới 5/9”

- Tiếp tục huy động học sinh ra lớp.

- Tổ chức lễ khai giảng năm học mới, kiểm tra tình hình các trường sau khai giảng.

- Tổ chức tuyển chọn bồi dưỡng học sinh giỏi, các phong trào,…các môn/khối cấp trường, phụ đạo học sinh yếu kém các khối lớp.

- Các trường tổ chức họp bầu Ban đại diện CMHS của các lớp và của trường.

- Triển khai nhiệm vụ năm học, tiếp tục triển khai tập huấn về công tác chuyên môn.

- Kiểm tra các phường công nhận đạt chuẩn PCGDTHCS, chuẩn bị mọi điều kiện để tiếp đoàn kiểm tra của thành phố (phối hợp với PC).

- Chuẩn bị tổng kết Cuộc thi viết thư quốc tế UPU lần thứ 45 và phát động Cuộc thi lần 46.

- Họp tổ mạng lưới chuyên môn.

- Thi HSG giải toán, tiếng Anh qua internet từ vòng 1 (có văn bản riêng).

- Tổ chức cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning, Dư địa chí Việt Nam, chuẩn bị tham gia cấp thành phố.

- Giới thiệu danh sách tổ mạng lưới chuyên môn về Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ.

- Thi và tuyển chọn giáo viên dạy giỏi cấp quận theo Thông tư số 21 của Bộ GD&ĐT (phần lý thuyết).

 

Tháng 10/2016

Chủ điểm giáo dục “Ngày Hồ Chủ Tịch gửi thơ lần cuối cho ngành GDĐT 15/10”

- Tiếp tục thi và tuyển chọn giáo viên dạy giỏi cấp quận theo Thông tư số 21 của Bộ GD&ĐT (phần thực hành). Thi lý thuyết GVDG cấp thành phố.

- Chỉ đạo tổ chức hội thảo chuyên đề giáo dục đạo đức học sinh (phối hợp).

- Kiểm tra hồ sơ học sinh các khối lớp: chú ý hoàn tất hồ sơ khối lớp 9.

- Thi chọn HSG văn hay chữ tốt cấp quận, cấp thành phố (có văn bản riêng).

- Thi học sinh giỏi giải toán trên MTCT-THCS cấp quận (có văn bản riêng).

- Tuyển chọn sản phẩm tham gia cuộc thi thiết kế bài giảng e-learning “Dư địa chí Việt Nam” cấp thành phố.

- Kiểm tra giữa học kỳ I (có văn bản riêng).

- Hoàn thành hồ sơ PCGDTHCS của quận năm 2016, gửi tờ trình về BCĐ thành phố (phối hợp).

- Thi HSG giải toán, tiếng Anh qua internet các vòng tiếp theo.

 

Tháng 11/2016

Chủ điểm giáo dục “Lễ kỷ niệm ngày nhà giáo Việt Nam 20/11”

- Thi học sinh giỏi giải toán, tiếng Anh qua internet các vòng tiếp theo.

- Hội thi tiếng hát học sinh phổ thông, giáo viên cấp quận (có văn bản riêng, phối hợp)

- Tiếp đoàn kiểm tra kỹ thuật của Sở GD&ĐT về công tác PCGDTHCS (phối hợp)

- Tham gia tổ chức HKPĐ cấp quận (có văn bản riêng, phối hợp)

- Thi học sinh giỏi giải toán trên MTCT cấp thành phố (có văn bản riêng).

- Tuyển chọn sản phẩm/dự án tham gia Cuộc thi KHKT cấp quận.

- Thi giáo viên dạy giỏi cấp Thành phố theo Thông tư số 21 của Bộ GD&ĐT (07-15/11/2016).

- Tổ chức thi Hùng biện tiếng Anh cấp quận (có văn bản riêng)

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường THCS.

 

Tháng 12/2016

Chủ điểm giáo dục “Kỷ niệm ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam 22/12”

- Tiếp tục thi đấu HKPĐ các môn và tổng kết hội thi cấp quận (phối hợp).

- Thi HSG giải toán, tiếng Anh qua internet các vòng tiếp theo.

- Tổ chức thi học sinh giỏi lý thuyết lớp 9 cấp quận (có văn bản riêng).

- Thi vẽ tranh cấp THCS cấp quận (có văn bản riêng).

- Ôn tập và thi kiểm tra cuối học kỳ I lớp 6, 7, 8, 9 (có văn bản riêng).

- Tổ chức hội thi “Tuyên truyền giới thiệu sách” cấp quận, thành phố ( phối hợp).

- Tập huấn thi hùng biện Tiếng Anh cấp thành phố.

- Tiếp đoàn kiểm tra chuyên đề của Sở Giáo dục và Đào tạo Cần Thơ (nếu có).

- Tổ chức Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn danh cho học sinh trung học và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp của giáo viên cấp  quận, cấp thành phố.

 

 

 

 

Nội dung công tác học kỳ II

Thời gian học kỳ II năm học 2016-2017: Từ ngày 02/01/2017 đến 24/5/2017

(18 tuần thực học, còn lại dành cho các hoạt động khác).

 

Tháng 01/2017

Chủ điểm giáo dục “Ngày sinh viên học sinh 09/01”

- Tổ chức thi học sinh giỏi thực hành của môn: Vật lý-Hóa học-Sinh học lớp 9 cấp quận  đầu tháng.(có văn bản riêng).

- Tham gia Cuộc thi KHKT cấp thành phố (12-14/01/2017)

- Lập phương án xét TN THCS năm học 2016-2017.

- Thành lập tổ kiểm tra công tác thực hiện hoàn chỉnh hồ sơ xét công nhận tốt nghiệp THCS năm học 2016-2017.

- Chỉ đạo việc tổ chức bồi dưỡng HSG dự thi cấp thành phố (có văn bản riêng).

- Thi HSG giải toán, tiếng Anh qua internet các vòng tiếp theo.

- Thi ĐDDH cấp quận (có văn bản riêng).

- Tổ chức sơ kết và Báo cáo sơ kết học kỳ I.

- Tổ chức Hội nghị đánh giá chất lượng Học kỳ I, phương hướng hoạt động dạy và học Học kỳ II.

- Kiểm tra các phòng tin học của các trường (phối hợp).

 

Tháng 02/2017

Chủ điểm giáo dục “Kỷ niệm ngày thành lập Đảng 03/02”

- Thi Hùng biện tiếng Anh cấp thành phố (10-11/02/2017)

- Thi Giọng hát hay phổ thông cấp thành phố (phối hợp, nếu có).

- Thi HSG giải toán qua internet THCS, HSG tin học trẻ THCS cấp quận. 

- Tham gia dự thi ĐDDH cấp thành phố (phối hợp, nếu có).

- Tiếp tục tổ chức bồi dưỡng tập huấn HSG dự thi cấp thành phố.

- Tham gia Cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn để giải quyết các tình huống thực tiễn danh cho học sinh trung học và cuộc thi dạy học theo chủ đề tích hợp cấp thành phố, toàn quốc.

 

Tháng 3/2017

Chủ điểm giáo dục “Mừng ngày thành lập Đoàn 26/03”

- Thi nghề PT cho học sinh lớp 9, khóa tháng 03/2017.

- Tổ chức thi Tổng phụ trách giỏi cấp quận (phối hợp, nếu có).

- Thi học sinh giỏi thực hành: Vật lý - Hóa học - Sinh học lớp 9 cấp thành phố.

- Tổ chức thi ĐDDH cấp thành phố (nếu có).

-  Kiểm tra giữa học kỳ II (có văn bản riêng).

- Dự HKPĐ cấp thành phố (phối hợp, nếu có).

- Tiếp tục bồi dưỡng tập huấn HSG lý thuyết dự thi cấp thành phố.

- Tổ chức ngày truyền thống “26/3”.

- Thi tiếng Anh, Toán trên mạng cấp thành phố (phối hợp)

- Thi học sinh giỏi máy tính cầm tay cấp quốc gia (phối hợp)

 

Tháng 4/2017

Chủ điểm giáo dục “Kỷ niệm ngày miến Nam hoàn toàn giải phóng 30/4”

- Tổ chức tuyển chọn sản phẩm và hồ sơ sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp quận.

- Thi HSG lý thuyết các môn lớp 9 cấp thành phố (có văn bản riêng).

- Thành lập BCĐ cấp quận xét TN THCS năm học 2016-2017.

- Kiểm tra chéo hồ sơ lớp 9 tại các đơn vị.

- Sinh hoạt qui chế xét THCS cho PHHS và HS lớp 9. Gửi tờ trình đề nghị ra quyết định xét công nhận TN-THCS về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận (các trường). Phòng Giáo dục và Đào tạo quận tham mưu về UBND quận ban hành quyết định công nhận các Hội đồng xét TN THCS.

- Thi HSG giải toán qua internet cấp quốc gia.

- Kiểm tra hoạt động chuyên môn các trường THCS.

 

Tháng 5/2017

Chủ điểm giáo dục “Kỷ niệm ngày sinh Hồ Chủ Tịch 19/5”

- Tham gia Cuộc thi sáng tạo thanh thiếu niên nhi đồng cấp thành phố.

- Lập Kế hoạch tuyển sinh lớp 6 năm học 2016-2017 (dự kiến số học sinh lên lớp, tuyển mới ...của các trường).

- Xét lên lớp, ghi học bạ-ôn tập và tổ chức thi học kỳ II lớp 6, 7, 8, 9 (có văn bản riêng).

- Kiểm tra hồ sơ, nhập liệu danh sách học sinh xét TN THCS.

- Hoàn thành hồ sơ các lớp theo qui chế chuyên môn.

- Tổ chức xét và công nhận TN THCS ở các trường trong quận.

- Thi tốt nghiệp THCS tiếng Pháp song ngữ.

- Thi HSG giải toán qua internet cấp quốc gia.

- Thi Tin học trẻ cấp thành phố.

- Giáo dục công tác hướng nghiệp, phân luồng sau TN-THCS.

- Báo cáo tổng kết năm học 2016-2017.

- Báo cáo tiêu chí thi đua về công tác giáo dục THCS.

- Lập Kế hoạch công tác hè 2017.

- Tổng kết năm học 2016-2017.

 

Tháng 6, 7/2017

Chủ điểm giáo dục “Hè vui khỏe và bổ ích”

Tháng 6

- Hoàn thành hồ sơ xét TN.THCS

- Công tác bồi dưỡng thường xuyên.

- Tổ chức thực hiện Kế hoạch công tác hè 2017.

- Phúc tra, tổng hợp trình độ văn hoá nhân dân trong địa bàn.

- Ôn tập, phụ đạo HS yếu, thi lại lớp 6,7,8 và bồi dưỡng đội tuyển HSG các khối lớp.

- Tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ cấp THCS (theo chỉ đạo của Sở GDĐT), bồi dưỡng chính trị hè, chuẩn hóa chuyên môn, quản lý.

- Tổ chức tuyển sinh lớp 6 năm học 2017-2018.

- Tham gia hội thi tiếng hát dân ca, nhạc truyền thống cấp quận, cấp thành phố (nếu có).

- Thi nghề phổ thông học sinh lớp 8, khóa tháng 8/2017.

- Dự tập huấn chuyên môn của Sở GD&ĐT, triển khai lại trong tổ chuyên môn.

- Kiểm tra hoạt động hè năm 2017, tình hình chuẩn bị khai giảng năm học 2017-2018.

- Chấm sáng kiến kinh nghiệm, tập hợp các phong trào, hội thi đánh giá thi đua THCS.

 

Tháng 7

- Tiếp tục công tác tháng 6.

- Xét TN.BT-THCS lần 2 (nếu có).

- Chuẩn bị tổ chức thi nghề phổ thông khóa tháng 8/2017 (có văn bản riêng).

- Tổ chức tập huấn chuyên môn hè 2017.

- Tổ chức tập huấn cho CCVC về kiến thức quốc phòng và an ninh (phối hợp với BCH quận đoàn)./.

 

* Phụ chú:

- Các đơn vị chủ động tổ chức các hội thi, kỳ thi cấp trường để tuyển chọn tham gia cấp quận.

- Đề nghị có đầu tư và thực hiện tham gia tốt các phong trào, kỳ thi, hội thi,…các cấp.

- Trên đây là dự kiến kế hoạch tháng của cấp học THCS, trong quá trình thực hiện nếu có phát sinh, thay đổi Phòng Giáo dục và Đào tạo quận sẽ có văn bản chỉ đạo riêng./.

----------------------------------------