Bản tin 4
Viết bởi thcslbcairang   
Thứ hai, 09 Tháng 6 2014 04:35

Ban giám hiệu thông báo đến giáo viên trường THCS Lê Bình

Văn bản Số: 759/PGDĐT

Về việc tham gia cuộc thi giáo viên sáng tạo trên nền tảng công nghệ thông tin năm 2014.

Thầy cô download các thông tin về cuộc thi từ các địa chỉ sau đây:

http://thcslebinh.edu.vn//images/stories/m6_2014/VB_CUOC THI_GV_SANG TAO_CNTT.doc

http://thcslebinh.edu.vn//images/stories/m6_2014/Phu luc 1.doc

http://thcslebinh.edu.vn//images/stories/m6_2014/Phu luc 2.doc

http://thcslebinh.edu.vn//images/stories/m6_2014/Phu luc 3.doc